Urbanizam, izgradnja i stanovanje

Kroz sve aktivnosti u oblasti urbanizma, stanovanja i izgradnje koje sprovodi, SKGO se zalaže da svojim članicama, opštinama i gradovima, pomogne da na svojim teritorijama stvore uslove za kvalitetniji život svih građana, bilo da je reč o (1) izradi i usvajanju kvalitetnih urbanističkih planova, (2) efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola i izgradnji ili (3) podršci razvoju održivog stanovanja.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkim geodetskim zavodom, kao i sa akademskim i nevladinim sektorom.


Zakonodavni okvir

Osnovni propisi koju regulišu ove oblasti su: Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o ozakonjenju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole; Zakon o stanovanju i održavanju zgrada; Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. 


Kako SKGO doprinosi unapređenju urbanizma, izgradnje i stanovanja

SKGO nastoji da svojim delovanjem aktivno doprinosi stvaranju povoljnog regulatornog okvira koji će omogućiti unapređen rad i razvoj lokalne samouprave u ovim oblastima, vodeći računa da interesi jedinica lokalnih samouprava budu adekvatno predstavljeni u dijalogu sa nacionalnim institucijama. U oblasti urbanizma, SKGO se zalaže i daje podršku lokalnim vlastima u donošenju kvalitetnih, integrativnih, inkluzivnih planskih dokumenata, jačanju uloge opštinskih administracija u procesu pripreme planova i njihovom osposobljavanju za sprovođenje participacije svih zainteresovanih strana u procesu planiranja. SKGO podržava efikasnost u izdavanju građevinskih dozvola, i pruža podršku jedinicama lokalne samouprave da uspešno okončaju započete procese ozakonjenja objekata.

U upravljanju građevinskim zemljištem i drugim resursima na lokalu, SKGO promoviše koncept korišćenja geografskog informacionog sistema (GIS) kao efikasnog alata za te namene i okuplja sve zainteresovane gradove i opštine oko ove teme. Zalažemo se za jaču ulogu lokalne samouprave u obezbeđivanju stambene podrške, posebno najranjivijim društvenim grupama. Takođe, SKGO podržava gradove i opštine u njihovim aktivnostima koje pospešuju razvoj održivog stanovanja, posebno u aktuelnoj reformi načina održavanja stambenih zgrada.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština i praćenja stanja i podrške u definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju i tri Mreže SKGO: Mreža načelnika odeljenja za urbanizamMreža građevinskih inspektora i Mreža za Geografski informacioni sistem (GIS).


Najvažniji prioriteti SKGO u daljem periodu u ovoj oblasti su:   

  1. Jačanje uloge lokalnih uprava u procesu izrade urbanističkih i prostornih planova, kroz jačanje kapaciteta odeljenja za urbanizam i javnih urbanističkih preduzeća kojima su osnivači gradovi i opštine;
  2. Podrška reformi upravljanja i održavanja stambenih zgrada i dalje osnaživanje lokalnih administracija u razvoju održivog stanovanja;
  3. Nastavak podrške i jačanje kapaciteta građevinskim inspekcijama na lokalnom nivou;
  4. Podrška aktivnoj inkluziji svih ranjivih društvenih grupa kroz pružanje stambene podrške i unapređenje uslova života u podstandardnim naseljima (posebno u smislu podrške izradi urbanističkih planova, tehničke dokumentacije i ozakonjenju u podstandardnim romskim naseljima)
  5. Afirmacija korišćenja GIS tehnologije za potrebe upravljanja prostornim razvojem i jačanje kapaciteta JLS za upravljanje geoprostornim podacima.