Zdravlje, socijalna zaštita i rodna ravnopravnost

Zdravlje na lokalnom nivou je smešteno u sektor primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravlja. „Kapija zdravstvenog sistema“ je primarna zdravstvena zaštita, koja treba da je dostupna, kvalitetna i efikasna. Gradovi i opštine su osnivači ustanova primarne zdravstvene zaštite – domova zdravlja i apotekarskih ustanova. Društvena briga za javno zdravlje na lokalnom nivou se ostvaruje aktivnostima u 6 oblasti javnog zdravlja, koje su: fizičko, mentalno i socijalno zdravlje; unapređenje zdravlja i prevencija bolesti; zdravlje i zaštita životne sredine, zdravlje i radna okolina; funkcionisanje i organizacija zdravstvenog i sistema i zdravlje u kriznim i vanrednim situacijama. Nosioci ovih aktivnosti su saveti za zdravlje, koji prate, analiziraju i daju predloge za unapređenje zdravlja u svim politikama grada/opštine, kao i dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, kroz aktivnosti vezane za zaštitu prava pacijenata. SKGO svojim aktivnostima podržava i osnažuje lokalne samouprave u vršenju svojih nadležnosti u oblasti zdravlja.

Pod efikasnom i dobro usmerenom socijalnom zaštitom podrazumevamo skup mera i programa koje sprovode gradovi i opštine, a kojima se umanjuju posledice socio - ekonomskih rizika, kao što su bolest, nezaposlenost, starost, socijalna isključenost ili invaliditet. SKGO ulaže napore da mere i aktivnosti koje lokalni nivo vlasti definiše, a u koje spadaju različita materijalna davanja i usluge budu koncipirani tako da omogućavaju razvoj socijalne zaštite zasnovane na poštovanju zagarantovanih prava i smanjenju nejednakosti u lokalnim zajednicama.

Rodna ravnopravnost ostvaruje se, unapređuje i razvija sprečavanjem, suzbijanjem i zaštitom od rodno zasnovane diskriminacije i primenom opštih i posebnih mera koji omogućavaju lokalnim vlastima da iniciraju i planiraju u lokalnoj zajednici, te da identifikuju potrebe lokalnog stanovništva u oblasti jednake zastupljenosti, kao i da pokrenu međusektorska partnerstva i inicijative svih aktera u zajednici kao i inovacije koje će doprineti većem stepenu društvene uključenosti grupa i pojedinaca/ki.

SKGO pruža podršku svim lokalnim vlastima u unapređenju njihovih praksi koje za cilj imaju aktivnosti pružanja podrške i pomoći građanima i njihovim porodicama radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika, nepovoljnih životnih okolnosti, kao i razvoja potencijala korisnika za samostalan život u zajednici, sa akcentom na pripadnike ranjivih grupa. U tom smislu, SKGO podržava unapređenje i osnažuje lokalne samouprave za uključivanje Roma i podršku razvoja inkluzivnih politika u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije.

U oblastima zdravlja, socijalne zaštite i rodne ravnopravnosti odnosno socijalne inkluzije (uključujući posebno socijalnu inkluziju Roma i Romkinja), SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministrom bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Vladi Republike Srbije, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Institutom za javno zdravlje Srbije, Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, i drugim relevantnim organima i institucijama.


Zakonodavni okvir

Ključni propisi koji uređuju nadležnosti i poslove jedinica lokalne samouprave u oblasti zdravlja su: Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o zdravstvenom osiguranju; Zakon o javnom zdravlju; Zakon o pravima pacijenata. 

U oblasti socijalne zaštite, važni zakon su: Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Osnovni propisi koji uređuju nadležnosti i poslove jedinica lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti i inkluzije su: Ustav Republike Srbije; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o zabrani diskriminacije; Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom; Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina; Zakon o matičnim knjigama i Zakon o ravnopravnosti polova.

Za SKGO i gradove i opštine su posebno važni ciljevi koji su detaljno razrađeni i usvojeni od Vlade Republike Srbije kroz dokument „Program reformi politika zapošljavanja i socijalne politike“, koji u svom sastavu imaju i aktivnosti koje se odnose na lokalne vlasti. Od strateških dokumenata, za oblast zdravlja je bitna Strategija javnog zdravlja, Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga, Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. Za oblast socijalne zaštite je bitna Nacionalna strategija socijalne zaštite, koja je u procesu izrade. Strateški dokument bitan za inkluziju Roma je Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja (2016-2025). Rodnu ravnopravnost reguliše i Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost (2016-2020), a od međunarodnih dokumenata posebno je važna Evropska povelja o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou.


Kako SKGO doprinosi unapređenju zdravlja, rodne ravnopravnosti i socijalnoj zaštiti 

SKGO nastoji da svojim delovanjem aktivno doprinosi stvaranju povoljnog regulatornog okvira koji će omogućiti adekvatan razvoj lokalne samouprave u ovim oblastima, vodeći računa da interesi jedinica lokalnih samouprava budu adekvatno predstavljeni u dijalogu sa nacionalnim institucijama.

Kroz aktivnosti u oblastima zdravlja, socijalne zaštite, rodne ravnopravnosti i inkluzije sa akcentom na inkluziji Roma, SKGO se bavi izgradnjom lokalnih kapaciteta za: (1) primarnu zdravstvenu zaštitu, javno zdravlje i zaštitu prava pacijenata i razvoj javno-zdravstveno odgovorne lokalne samouprave, (2) obezbeđivanje  materijalne  podrške  pojedincu  odnosno  porodici  koja  ima  potrebe  za  njom, i zadovoljavanje socijalnih potreba građana kroz razvijanje raznovrsnih lokalnih usluga socijalne zaštite obezbeđujući dostupnost u neposrednom okruženju korisnika, (3)  ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj, kao i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, (4) razvoj lokalnih inkluzivnih politika za sve pojedince iz ranjivih i marginalizovanih grupa, pogotovo romske zajednice.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština i praćenja stanja i podrške definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor zdravlje i socijalnu politiku i četiri Mreže SKGO: Mreža za socijalnu zaštituMreža za lokalne savete za zdravlje i savetnika prava pacijenataMreža za rodnu ravnopravnost i Mreža za romska pitanja 


Najvažniji prioriteti SKGO u daljem periodu ovoj oblasti su:  

 1. Podrška lokalnim samoupravama u izradi planova javnog zdravlja, procene rizika po javno zdravlje i planova za reagovanje u očuvanju zdravlja u vanrednim situacijama;
 2. Podrška gradovima i opštinama u obezbeđivanju funkcionalnog sistema zaštite prava pacijenata na lokalnom nivou i zagarantovanih prava za sve, sa akcentom na marginalizovane grupe, kroz jačanje vidljivosti instituta prava pacijenata u javnosti, razvoj kapaciteta LS za sprovođenje ove nadležnosti i umrežavanje svih aktera;
 3. Jačanje kapaciteta zaposlenih u društvenim delatnostima, članova lokalnih saveta za zdravlje i zaštitnika prava pacijenata;
 4. Aktivno zastupanje za ostvarivanje prava na dostupnu, efikasnu  i kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu za sve, sa posebnim akcentom na integrisane društvene i zdravstvene usluge (npr. pomoć gerontodomaćica, palijativna nega i zbrinjavanje obolelih u terminalnim fazama bolesti);
 5. Kontinuirano unapređenje relevantnih nacionalnih politika i zakona u oblasti socijalne zaštite u okviru izrade nove Nacionalne strategije za socijalnu zaštitu i Zakona o socijalnoj zaštiti;
 6. Podrška gradovima i opštinama u izradi programa socijalne zaštite, standardizovanju sprovođenja nadležnosti u programima dečije i socijalne zaštite i unapređenju kapaciteta zaposlenih;
 7. Podrška gradovima i opštinama na stvaranju uslova za dalje razvijanje međuresornih usluga, međuopštinskih usluga u većeg izdvajanja finansijskih sredstava sa lokalnog nivoa za usluge socijalne zaštite;
 8. Unapređivanje rada interresornih komisija i podrška JLS na procenjivanju potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima;
 9. Unapređenje mehanizama socijalne inkluzije u oblastima socijalne politike (socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja) i stanovanja;
 10. Unapređenje opštih kapaciteta lokalne samouprave za sprovođenje politika i mera u oblasti socijalne inkluzije Roma i Romkinja, podrška formiranju i funkcionisanju mobilnih timova za inkluziju Roma i izradi i sprovođenju lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma
 11. Primena principa rodne ravnopravnosti u politikama i aktivnostima, na svim nivoima upravljanja, u fazama realizacije i donošenja odluka i posebno primena rodno- odgovornih lokalnih budžeta.