Arhiva dogadjaja

Radionica "Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz primenu informacionog sistema“

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Upravom za poljoprivredno zemljište, organizuje 24. decembra radionicu na temu „Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz primenu informacionog sistema“, u Beogradu, u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, sa početkom u 10 časova. Ovaj događaj se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – faza 3“. SKGO je tokom 2014. i 2015. godine sprovela regionalne radionice na temu godišnjeg programa zaštite, uređenja i koriąćenja poljoprivrednog zemljišta - izrada i realizacija i time omogućila lokalnim samoupravama da prošire svoja znanja, upoznaju se sa potrebnim aktima i njihovim formama, budu obučeni da na jednostavniji način izrađuju i realizuju godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u skladu sa tadašnjim, aktuelnim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Kako se u međuvremenu Zakon o poljoprivrednom zemljištu više puta izmenio, a donet je i Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na koriąćenje poljoprivrednog zemljiąta u državnoj svojini i uveden je informacioni sistem u ovaj postupak, nužno je bilo organizovati novi set radionica kojima bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti jedinica lokalne samouprave u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim, kao i obuka za korišćenje informacionog sistema. Poziv se odnosi na predstavnike jedinica lokalne samouprave (Čačak, Čajetina, Ćićevac, Doljevac, Kraljevo, Kruševac, Rekovac, Užice I Varvarin i Crna Trava), odnosno na dva lica koja će da rade na poslovima izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem.  Rok za potvrdu učešća na radionici je 21.12.2018. godine do 12 časova na mejl: sladjana.grujic@skgo.org Agenda PZBg 24.12.2018.doc

Radionica: Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz primenu informacionog sistema

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Upravom za poljoprivredno zemljište, organizuje 21. decembra radionicu na temu: „Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz primenu informacionog sistema“ u Beogradu, u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, sa početkom u 10 časova. Ovaj događaj se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – faza 3“. SKGO je tokom 2014. i 2015. godine sprovela regionalne radionice na temu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - izrada i realizacija i time omogućila lokalnim samoupravama da prošire svoja znanja, upoznaju se sa potrebnim aktima i njihovim formama, budu obučeni da na jednostavniji način izrađuju i realizuju godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u skladu sa tadašnjim, aktuelnim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Kako se u međuvremenu Zakon o poljoprivrednom zemljištu više puta izmenio, a donet je i Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i uveden je informacioni sistem u ovaj postupak, nužno je bilo organizovati novi set radionica kojima bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim, kao i obuka za korišćenje informacionog sistema. Poziv se odnosi na predstavnike jedinica lokalne samouprave (Aleksinac, Babušnica, Bujanovac, Lebane, Pirot, Surdulica, Vlasotince, Zaječar i Žitorađa), odnosno na dva lica koja će da rade na poslovima izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem.  Rok za prijavu učešća je do 20.12.2018.godine do 10 časova prepodne na mejl: sladjana.grujic@skgo.org Agenda PZBg 21.12.2018.doc

Radionica: Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz primenu informacionog sistema

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Upravom za poljoprivredno zemljište, organizuje 17. decembra radionicu na temu: „Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz primenu informacionog sistema“ u Beogradu, u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, sa početkom u 10 časova. Ovaj događaj se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – faza 3“. SKGO je tokom 2014. i 2015. godine sprovela regionalne radionice na temu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - izrada i realizacija i time omogućila lokalnim samoupravama da prošire svoja znanja, upoznaju se sa potrebnim aktima i njihovim formama, budu obučeni da na jednostavniji način izrađuju i realizuju godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u skladu sa tadašnjim, aktuelnim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Kako se u međuvremenu Zakon o poljoprivrednom zemljištu više puta izmenio, a donet je i Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i uveden je informacioni sistem u ovaj postupak, nužno je bilo organizovati novi set radionica kojima bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim, kao i obuka za korišćenje informacionog sistema. Poziv se odnosi na predstavnike jedinica lokalne samouprave (Alibunar, Bačka Palanka, Beograd, Bela Crkva, Kanjiža i Vršac), odnosno na dva lica koja će da rade na poslovima izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem.  Rok za prijavu učešća je do 14.12.2018. godine do 10 časova prepodne na mejl: sladjana.grujic@skgo.org. Agenda PZBg 17.12.2018.doc

Dodela sertifikata polaznicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje svečanu dodelu sertifikata polaznicima e-obuke na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je trajala sedam nedelja, od 15. oktobra do 30. novembra 2018. godine, a kurs je sa uspehom završilo 146 službenika iz 60 gradova, opština i gradskih opština. Svečana dodela sertifikata učesnicima e-obuke biće održana u ponedeljak, 17. decembra 2018. godine, u hotelu „Zira“ (sala Akropolis, Ulica Ruzveltova 35), u Beogradu, sa početkom u 12 časova. Ovom prilikom prisutnima će se obratiti predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). E-obuka (učenje na daljinu) organizovana je u sklopu Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS). Nacrt agende.docx

Beograd - Radionica "Platforma za lokalne programe podrske poljoprivredi i ruralnom razvoju"

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, organizuje radionicu na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju“. Sa namerom da olakša proces komunikacije i razmene dokumenata između MPŠV i AP/JLS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pripremilo Platformu za pripremu i obradu programa mera podrške AP/JLS. Platforma prati najnovije trendove u svetu komunikacija i na jasan i deskriptivan način pomaže AP/JLS u ostvarivanju komunikacije sa MPŠV. Takođe, Platforma pomaže predstavnicima AP/JLS u pripremi i dostavljanju programa i izveštaja, a predstavnicima ministarstva u obradi njihovih zahteva, razmeni dokumenata nadležnih sektora ministarstva, a služi i za potrebe analitike. Ministarstvo je na sastanku SKGO Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj 14.09.2018. godine predstavilo platformu i tom prilikom je i najavljena obuka predstavnika JLS za rad u Platformu. U nastavku teksta, pored agende, nalazi se i Uputstvo za korišćenje Platforme koje je pripremilo ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u cilju pomoći prilikom unosa programa, kao i izveštaja. Pomenuta radionica na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju“ biće realizovana 11. decembra 2018. godine u Beogradu, konferencijska sala, SKGO, Makedonska 22/VIII спрат, sa početkom u 11 časova. Rok za potvrdu učešća je najkasnije do 10. decembra, do 12 časova, na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org. Kontakt osoba za dodatne informacije je Slađana Grujić, sekretar Odbora za ekonomski razvoj na mejl: sladjana.grujic@skgo.org ili putem telefona 011/7357-913. Agenda radionice Bgd.doc Uputsvo za koriscenje platforme JLS.docx

Dijalog - Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene)

Stalna konferencija gradova i opština organizuje zајеdnički sаstаnak zа dоnоsiоcе оdlukа nа lоkаlnоm nivоu, povodom priprеme Prеgоvаrаčkе pоziciје zа Pоglаvlје 27, kаkо bi sе јоš јеdnоm prеdstаvilе glаvnе mеrе i аkivnоsti kојimа ćе sе оbеzbеditi dоstizаnjе оbаvеznоg nivоа zаštitе živоtnе srеdinе i prоpisаnih stаndаrdа zа svе člаnicе ЕU. Sаstаnаk ćе biti оdržаn 10. dеcеmbrа 2018. gоdinе u prоstоriјаmа SKGО, sаlа nа 8. sprаtu, sа pоčеtkоm u 12 čаsоvа. Skup је dоbrа prilikа dа sе, u fоrmi diјаlоgа, rаzmеnе infоrmаciје о budućim zајеdničkim kоrаcimа nа оsnаživаnju јеdinicа lоkаlnih sаmоuprаvа zа ispunjаvаnjе cilјеvа i dоstizаnjе stаndаrdа ЕU u оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе. Pоtvrdu dоlаskа treba poslati nа еlеktrоnsku аdrеsu: jana.pavlovic@skgo.org, nајkаsniје dо srеdе, 5. dеcеmbrа 2018. gоdinе. Zа višе infоrmаciја mоžеtе kоntаktirаti gоspоđu Јаnu Pаvlоvić, stručnu sаrаdnicu u Оdеlјеnju zа kоmunаlnа pitаnjа i pitаnjа urbаnizmа i živоtnе srеdinе SKGО (tеl. +381 11 7357 909, mоb. +381 (0)64 870 33 29, е-pоštа: jana.pavlovic@skgo.org). Pozivno pismo Dnevni red skupa Prijavni formular

Užice - Radionica "Platforma za lokalne programe podrske poljoprivredi i ruralnom razvoju"

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, organizuje radionicu na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju“. Sa namerom da olakša proces komunikacije i razmene dokumenata između MPŠV i AP/JLS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pripremilo Platformu za pripremu i obradu programa mera podrške AP/JLS. Platforma prati najnovije trendove u svetu komunikacija i na jasan i deskriptivan način pomaže AP/JLS u ostvarivanju komunikacije sa MPŠV. Takođe, Platforma pomaže predstavnicima AP/JLS u pripremi i dostavljanju programa i izveštaja, a predstavnicima ministarstva u obradi njihovih zahteva, razmeni dokumenata nadležnih sektora ministarstva, a služi i za potrebe analitike. Ministarstvo je na sastanku SKGO Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj 14.09.2018. godine predstavilo platformu i tom prilikom je i najavljena obuka predstavnika JLS za rad u Platformu. Pomenuta radionica na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju“ realizovaće se 7. decembra 2018. godine u Užicu, u Gradskom razvojnom centru (Ulica Petra Ćelovića bb), sa početkom u 11 časova. Rok za potvrdu učešća je najkasnije do 6. decembra, do 12 časova, na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org. Kontakt osoba za dodatne informacije je Slađana Grujić, sekretar Odbora za ekonomski razvoj na mejl: sladjana.grujic@skgo.org ili putem telefona 064 870 33 46. Agenda radionice Užice (003).doc Uputsvo za koriscenje platforme JLS.docx

„Udruživаnjе grаdоvа i оpštinа u slivоvе krоz primеnu Zаkоnа о smаnjеnju rizikа оd kаtаstrоfа i uprаvlјаnju vаnrеdnim situаciјаmа“

Konferencija „Udruživаnjе grаdоvа i оpštinа u slivоvе krоz primеnu Zаkоnа о smаnjеnju rizikа оd kаtаstrоfа i uprаvlјаnju vаnrеdnim situаciјаmа“ biće održana u organizaciji SKGO u Beogradu, 7. decembra 2018. godine, u Sava centru, sa početkom u 10 časova.  Ovom prilikom biće održan i sаstаnаk Мrеžе SKGO za upravljanje rizikom i vanrednom situacijom na kom ćе glаvnа tеmа biti mеđuоpštinskа sаrаdnjа i udruživаnjе grаdоvа i оpštinа u Slivоvе. Nacrt agende

Kraljevo - Obuka „Priprema projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje niz dvodnevnih regionalnih obuku „Priprema projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj“ u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“. Obuka u Kraljevu biće organizovana 5.-6. decembra 2018. godine u hotelu „Turist“, Trg srpskih ratnika 1, sa početkom u 10:00 časova.  Cilj obuke je unapređenje znanja i veština zaposlenih koji obavljaju poslove lokalnog ekonomskog razvoja u oblasti pripreme projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj. Molimo Vas da potvrdu učešća na prijavnom formularu pošaljete najkasnije do petka 30. novembra 2018 . godine na elektronsku adresu Anita.Popovic@skgo.org. Imajući u vidu da je broj učesnika ograničen, molimo Vas da nam blagovremeno potvrdite svoje i/ili prisustvo predstavnika Vašeg grada/opštine. Takođe Vas molimo da uz prijavu popunite i kraći upitnik na temu prethodnog iskustva u pripremi predloga projekata u oblasti LER-a. Za sve dodatne informacije Vaši saradnici mogu kontaktirati Jelenu Mihajlović-Tanasijević (telefon 011/7357 914; 064/870 3316; e-mail: Jelena.Mihajlovic@skgo.org) i Anitu Popović (kontakt telefon 064/8703378 i e-mail: Anita.Popovic@skgo.org). Pozivno pismo  Dnevni red Prijavni formular - Kraljevo  LER - Upitnik za učesnike

Novi Sad - Radionica "Platforma za lokalne programe podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju"

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, organizuje radionicu na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju“. Sa namerom da olakša proces komunikacije i razmene dokumenata između MPŠV i AP/JLS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pripremilo Platformu za pripremu i obradu programa mera podrške AP/JLS. Platforma prati najnovije trendove u svetu komunikacija i na jasan i deskriptivan način pomaže AP/JLS u ostvarivanju komunikacije sa MPŠV. Takođe, Platforma pomaže predstavnicima AP/JLS u pripremi i dostavljanju programa i izveštaja, a predstavnicima ministarstva u obradi njihovih zahteva, razmeni dokumenata nadležnih sektora ministarstva, a služi i za potrebe analitike. Ministarstvo je na sastanku SKGO Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj 14.09.2018. godine predstavilo i tom prilikom je i najavljena obuka predstavnika JLS za rad u Platformu. Pomenuta radionica na temu „Platforma za izradu lokalnih programa mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju“ realizovaće se 4. decembra 2018. godine u Novom Sadu, u hotelu Prezident (konferencijska sala), (Ulica Futoška 109), sa početkom u 11 časova. Rok za prijavu učešća je do 3. decembra, do 12 časova, na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org. Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Slađana Grujić, sekretar Odbora za ekonomski razvoj na mejl: sladjana.grujic@skgo.org ili putem telefona 011/7357-913. Agenda radionice NS.doc Uputsvo za koriscenje platforme JLS.docx
d