Vesti

Objavljen „Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih OCD iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava”

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprve i  Stalnom konferencijom gradova i opština, Kancelarija za saradnju sa civilnim društavom nedavno je objavila Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava.

Ovo izdanje predstavlja treće, unapređeno i sa novim podzakonskim okvirom usklađeno, izdanje prethodnog Vodiča i drugih instruktivnih materijala koje je Kancelarija u ranijem periodu objavljivala.

Naime, donošenjem Zakona o udruženjima 2009. godine, a zatim i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja 2012. godine, dodela budžetskih sredstava za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog društva putem javnog konkursa uspostavljena je kao glavni način raspodele, sa ciljem da se unapredi transparentnost kako u dodeli tako i u trošenju budžetskih sredstava. Konačno, usvajanjem nove Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u martu 2018. godine učinjen je još jedan korak ka unapređenju transparentnosti finansiranja organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava.

Uz primenu Vodiča, JLS će biti u mogućnosti da na transparentan, ali i standardizovan i jasan način ispunjavaju obaveze precizirane u Zakonu o udruženjima 2009. godine, kao i pratećim uredbama (nedavno. Takođe,  cilj Vodiča jeste i  informisanje organizacija civilnog društva kako bi bolje razumele i uključile se u proces dodele sredstava, odnosno doprinele ostvarivanju javnog interesa kroz kvalitetne predloge projekata.

Integralni deo Vodiča čini i Metodologija planiranja postupka praćenja realizacije i ocene uspešnosti realizovanih programa i projekata organizacija civilnog društva i postupka praćenja utroška dodeljenih finansijskih sredstava, kao i modeli dokumenata ua objavljivanje konkursa, izbor projekata, modeli projektne dokumentacije i dr. Svi ovi modeli su na internet prezentaciji SKGO dostupni u formatu koji omogućava njihovo preuzimanje i korišćenje u radu.

Pripremu i objavljivanje ove publikacije podržao je projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji sprovodi SKGO, uz podršku Vlade Švajcarske.

Preuzmite publikaciju >>>

Preuzmite modele akata >>>