Vesti

NOVO IZDANJE: Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Nastojeći da unapredi uspešnost rada inspekcija i omogući jednoobrazno postupanje lokalnih inspektora u tipičnim situacijama u vezi sa kažnjivim delima i kaznenim postupcima, Stalna konferencija gradova i opština je pripremila Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou.

Inspektori će moći da se detaljnije upoznaju i steknu posebna znanja o pojmu i elementima kažnjivih dela, odgovornosti za ta dela, propisanim sankcijama, ovlašćenju inspektora da iniciraju vođenje kaznenih postupaka, kao i pravnoj prirodi akata kojima se ti postupci iniciraju. Obrađena su pitanja koja zauzimaju najviše prostora u svakodnevnom radu inspekcija, i to sa dva aspekta - normativnog regulisanja i njihove praktične primene. U prvom delu Vodiča temeljno su obrađeni prekršaji i pokretanje prekršajnog postupka, što je razumljivo s obzirom na to da se primena propisa u nadležnosti lokalne inspekcije uglavnom obezbeđuje propisivanjem prekršaja. U drugom delu obrađena su za inspekcijski nadzor ključna pitanja koja se odnose na privredne prestupe i podnošenje prijave za takva dela, a u trećem delu dat je osvrt na krivična dela sa akcentom na podnošenju krivične prijave.

Takođe, tekst je potkrepljen objašnjenjima i primerima iz sudske prakse, a za potrebe praktične primene izrađeni su modeli akata - obrasci kao pravnotehničko sredstvo koje će pomoći inspekciji da olakša sastavljanje akata i spreči eventualno izostavljanje elemenata od značaja za pravilnu primenu zakonskih odredbi u praksi.

Izradu publikacije SKGO je realizovala u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Preuzmite publikaciju >>>

Preuzmite modele >>>