Konkursi

Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite. Podrška se realizuje u okviru programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ukupna vrednost programa iznosi 6,5 miliona evra, telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) zadužena za njegovu implementaciju.


Ko se može prijaviti

Pravo na prijavu na Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.


Podrška SKGO

Gradovima i opštinama koji budu izabrani na Javnom pozivu SKGO će obezbediti sveobuhvatnu stručnu, savetodavnu i finansijsku podršku, za unapređenja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Planirano trajanje realizacije podrške je okvirno 24 meseca (12 meseci tehničke podrške i 12 meseci finansijske podrške).

Podnošenjem prijave na konkurs, JLS se istovremeno prijavljuje i za stručno-tehničku i za finansijsku podršku.


Struktura paketa podrške

U okviru ovog poziva, predviđena je podrška za 20 JLS i to za:

 • 15 JLS, stručno-tehnička podrška u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite.  Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 60.000,00 EUR za uvođenje nove/novih ili unapređenje postojećih standardizovanih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou (npr. nova usluga koja trenutno nije obezbeđena u JLS ili razvoj/proširenje postojeće usluge kako bi se povećao obuhvat korisnika i/ili povećala teritorijalna dostupnost usluge i slično) sa fokusom na usluge koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije;
 • 5 JLS, stručno-tehnička podrška u razvoju "novih mehanizama“ i specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite, odnosno za razvoj inovativnih i/ili integrisanih, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje (sa naglaskom na standardizovane usluge socijalne zaštite) koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije. Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 100.000,00 EUR za razvoj i uspostavljanje inovativnih i/ili integrisanih usluga, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje.


Način i rok prijave

Neophodna dokumentacija za podnošenje prijava: 

 • Popunjen i potpisan Obrazac za prijavu: neophodno je dostaviti original i tri kopije Obrasca za prijavu JLS za paket podrške lokalnim samoupravama za unapređenje socijalne zaštite potpisanog od strane predsednika opštine/gradonačelnika. - Prilog 1- Obrazac za prijavu >>>
 • Izjavu o spremnosti za korišćenje paketa podrške za unapređenje usluga socijalne zaštite, koju je potpisao predsednik opštine/gradonačelnik (original dokumenta). - Prilog 2-Izjava o spremnosti za koriscenje PPO >>>
 • Izjava/e o partnerstvu u uspostavljanju međuopštinske saradnje potpisane od strane predsednika opštine/gradonačelnika partnerskih JLS (original dokumenta)– za JLS koje se prijavljuju za uspostavljanje usluga socijalne zaštite obezbeđenih putem međuopštinske saradnje; - Prilog 3-Izjava o uspostavljanju MOU >>>
 • Izjava/e o partnerstvu u obezbeđivanju integrisane (međusektorske) usluge socijalne zaštite potpisane od strane ovlašćenih lica partnerskih ustanova/institucija/organizacija (original dokumenta) - za JLS koje se prijavljuju za razvoj integrisane  usluge; - Prilog 4-Izjava o spremnosti za saradnju integrisane usluge >>>
 • Nosač podataka USB sa pratećom dokumentacijom, koja je navedena u odeljku 4 Smernica za prijavu. Prateća dokumenta, kojima potvrđujete navode iz Obrasca za prijavu, se dostavljaju u elektronskom formatu na nosaču podataka USB-u;
 • Lista za proveru potpunosti podnesene prijave. - Prilog 5-Lista za proveru >>>


Gde i kako poslati konkursnu dokumentaciju?

Prijave je potrebno dostaviti na dole navedenu adresu, u zapečaćenoj koverti (preporučena pošiljka, preko privatne kurirske službe ili se dostavlja lično). U slučaju lične dostave, dostavljaču će biti uručena potpisana i datirana potvrda o prijemu pošiljke.

Poštanska adresa, adresa za lično dostavljanje ili putem privatne kurirske službe:

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE

„Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“

Makedonska 22/VIII, 11103 BEOGRAD

Republika Srbija

Prijave koje su dostavljene drugim putem (npr. faksom ili elektronskom poštom), kao i prijave koje su dostavljene na drugu adresu, neće biti razmatrane.

Na koverti mora biti naznačeno sledeće:

“Prijava na konkurs za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite, pun naziv i adresa podnosioca prijave, kao i tekst “Ne otvarati pre zvaničnog sastanka za otvaranje prijava”.

Na poleđini koverte treba navesti naziv grada/opštine, ime, funkciju i broj telefona kontakt osobe.

Rok za dostavljanje prijave je 23.06.2023. godine.

Blagovremenost dostavljene prijave dokazuje se datumom evidentiranim na otpremnici/poštanskom žigu/potvrdi o prijemu. U slučaju lične dostave, rok za dostavu je navedenog datuma do 16:00 časova po lokalnom vremenu, o čemu se izdaje potpisana i datirana potvrda.

Prijava dostavljena nakon predviđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose na srpskom jeziku. 

Za pitanja od opšteg značaja za proces konkurisanja zainteresovani podnosioci mogu se obratiti SKGO najkasnije 09.06.2023. godine elektronskom poštom na adresu: jovana.ilic@skgo.org.  

Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na internet stranici SKGO u sekciji „Konkursi“ najkasnije do 5 dana pre isteka roka za dostavljanje prijava na konkurs.


Postupak izbora i kriterijumi

Odluku o izboru 20 lokalnih samouprava doneće evaluaciona komisija, koja će izvršiti ocenu i rangiranje pristiglih prijava u skladu sa tabelom Kriterijumi za ocenjivanje u Smernicama za podnošenje prijava koje koje možete preuzeti putem sledećeg linka - Smernice za podnosenje prijava PPO >>>

Gradovi i opštine podnosioci prijava, biće obavešteni o rezultatima Javnog poziva putem elektronske pošte u roku od 10 dana nakon donošenja konačne odluke o odabiru.

Izabrane lokalne samouprave potpisaće sa SKGO sporazume o saradnji, kojima će biti definisan okvir saradnje i podrške u ovom procesu.


Info dani

U cilju informisanja lokalnih samouprava o vrstama podrške, proceduri i uslovima konkurisanja, kriterijumima odabira, kao i dokumentaciji za prijavljivanje , biće organizovano pet informativnih sastanaka u periodu od 1. do 8. juna 2023. godine, i to:

 • Četvrtak, 1. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Beogradu (Velika sala GO Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do utorka, 30. maja, do 15 časova.
 • Petak, 2. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Novom Sadu (Istorijski arhiv, Ulica Filipa Višnjića 2a). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do srede, 31. maja, do 15 časova.
 • Utorak, 6. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kraljevu (Hotel Turist, Trg Srpskih ratnika 1). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do petka, 2. juna, do 15 časova.
 • Sreda, 7. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kragujevcu (Hotel Ženeva lux, Ulica Slobode bb). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do ponedeljka, 5. juna, do 15 časova.
 • Četvrtak, 8. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Nišu (Hotel Ambasador, Trg kralja Milana 4). Potvrda učešća se vrši popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://shorturl.at/chAIK, najkasnije do utorka, 6. juna, do 15 časova.

Prezentacija Info dani.pdf


Smernice za podnosenje prijava PPO >>>

Prilog 1- Obrazac za prijavu >>>

Prilog 2-Izjava o spremnosti za koriscenje PPO >>>

Prilog 3-Izjava o uspostavljanju MOU >>>

Prilog 4-Izjava o spremnosti za saradnju integrisane usluge >>>

Prilog 5-Lista za proveru >>>

Pitanja i odgovori >>>