Komunalne delatnosti i energetika

Uređivanje i pružanje komunalnih delatnosti je jedna od izvornih nadležnosti lokalne samouprave koja proističe iz Ustava i zakona. Komunalne delatnosti su usluge od opšteg interesa, a njihovo obavljanje predstavlja preduslov normalnog života i rada u lokalnim zajednicama. Njihova uloga ovom sektoru se ogleda stvaranju uslova za obezbeđivanje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta komunalnih usluga, kao i u vršenju nadzor nad njihovim vršenjem. Sa druge strane u oblasti energetike gradovi i opštine takođe imaju značajnu ulogu koja se ogleda u četiri bitne funkcije, pa tako lokalne samouprave mogu biti proizvođač, snabdevač, odnosno pružalac usluga, potrošač energije, regulator, planer, odnosno pokretač promena i investitor.

SKGO se u svom delovanju u oblasti komunalnih delatnosti bavi: (1) razvojem i unapređenjem komunalnih usluga na lokalnom nivou, (2) upravljanjem i održivošću javnih komunalnih preduzeća, (3) troškovnom stranom pružanja komunalnih usluga i (4) međuopštinskom saradnjom u pružanju komunalnih usluga na lokalnom nivou.

U oblasti komunalne energetike, SKGO je usmerena na pitanja kao što su: (1) energetska efikasnost u javnim objektima i servisima (2) energetski menadžment na lokalnom nivou, (3) funkcionisanjem sistema daljinskog grejanja i (4) obnovljivi izvori energije.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom rudarstva i energetike, Ministarstvom zaštite životne sredine, Republičkom direkcijom za vode, Ministarstvom zdravlja, Republičkim statističkim zavodom, pokrajinskim sekretarijatima i drugim institucijama.

Zakonodavni okvir

Oblast komunalne delatnosti regulisana je Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o javnim preduzećima i nizom sektorskih zakona koji uređuju pojedine od 15 delatnosti koje su zakonom definisane kao komunalne. Pored ovih i drugi zakoni, kao što su Zakon o budžetskom sistemu ili Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, imaju značajno mesto u uređivanju ove oblasti.

Nadležnosti gradova i opština u oblasti energetike dolaze od odredbi Zakona o energetici, Zakona o efikasnom korišćenju energije, Zakona o obnovljivim izvorima, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Jedinice lokalnih samouprava nesumnjivo imaju svoje mesto u oblasti energetike koje proističe iz navedenih zakona, a ogleda se u ranije navedenim funkcijama, a tiče se i proizvodnje i distribucije toplotne energije, regulisanja tržišta toplotne energije, savetovanja građana u pogledu mera energetske efikasnosti, racionalnog gazdovanja energijom u javnom sektoru, kao i u ko-finansiranja projekata energetske sanacije u stambenom sektoru.

Kako SKGO doprinosi unapređenju komunalne delatnosti i energetike

Kroz svoje aktivnosti i saradnju sa partnerskim organizacijama, naučnim institucijama i državnim organima, SKGO ulaže napor da unapredi lokalne kapacitete u oblastima komunalnih delatnosti i komunalne energetike. U pogledu izgradnje kapaciteta SKGO akcenat stavlja na primenu zakona, pogotovu u oblastima vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja komunalnim otpadom, ali i na planu izrade planova i programa komunalnih preduzeća, primene sistema energetskog menadžmenta, ugovaranja energetskih učinaka i prelaska na korišćenje obnovljivih izvora energije.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština i praćenja stanja i podrške definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor SKGO za komunalne delatnosti i energetiku i Mreža energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnostMreža za komunalne delatnosti.


Najvažniji prioriteti SKGO u narednom periodu u ovoj oblasti su:


  1. Dalji razvoj regulatornog okvira u oblasti komunalnih usluga i energetike i obezbeđivanje adekvatne zastupljenosti jedinica lokalne samouprave u ovim procesima;
  2. Stvaranje uslova za održivost komunalnih sistema kroz prikupljanje argumenata i zastupanje neophodnosti uvođenja jedinstvene metodologije za određivanje cena komunalnih usluga;
  3. Unapređenje međuopštinske saradnje kao preduslova za ekonomičnije, efikasnije i kvalitetnije pružanje komunalnih usluga;
  4. Dalji razvoj znanja i svesti o značaju unapređenju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, kako u javnom tako i u sektoru stanovanja i industrije;
  5. Dosledna primena sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou;
  6. Kreiranje mehanizama za finansiranje projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.