Modeli akata

Model odluke o upravljanju otpadom

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Pоslоvi u оblаsti društvеnе brigе zа zdrаvlје u zdrаvstvеnој zаštiti (rm78)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi utvrđivanja prava na boračko-invalidsku zaštitu (rm80)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Normativno-pravni poslovi za organe grada (rm 91)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (rm 93)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Pružanje pravne pomoći (rm96)

Preuzmi datoteku