Projekti

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" imao je za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje principa dobrog upravljanja. Projekat je realizovan u periodu od novembra 2017. godine do decembra, 2019. godine, a sprovodila ga je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta “Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji”.

Opšti cilj projekta bilo je unapređenje upravljanja i kvaliteta pruženih usluga građanima.

Kako bi se ovaj cilj ostvario, projektne aktivnosti bile su usmerene ka dva specifična cilja, odnosno odvijale su se kroz dve komponente projekta: 

  1. Jedinice lokalne samouprave kroz razvoj Indeksa dobrog upravljanja (IDU) imale su na raspolaganju operacionalizovane pokazatelje dobrog upravljanja i alat za učenje
  2. Administrativna efikasnost i delotvornost su unapređene u najmanje 15 jedinica lokalne samouprave kroz sprovođenje paketa podrške lokalnim samoupravama

U okviru komponente 1 projekta, kroz razvoj Indeks dobrog  upravljanja, svim jedinicama lokalnih samouprava na raspolaganju su bili onlajn instrumenti kojima su imali priliku da utvrde postojanje i mere kvalitet sopstvenih administrativnih procedura u odnosu na zakonske obaveze i najbolje prakse u oblastima dobrog upravljanja kao što su: (1) predvidivost i efikasnost lokalne administracije; (2) odgovornost i antikorupcija; (3) otvorenost, transparentnost  i participacija i  (4) jednakost i nediskriminacija.

Indeks dobrog upravljanja je razvijen u neposrednoj saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština i UNOPS-a, a uz punu konsultaciju sa drugim državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama/partnerima relevantnim za oblast dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Indeks dobrog upravljanja se metodološki bazira na već postojećem instrumentu, koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština za vrednovanje učinka lokalnih samouprava u različitim oblastima (Upravljanje ljudskim resursima, Lokalne finansije i lokalna poreska uprava, Lokalni ekonomski razvoj, Ruralni razvoj i dr.).

U okviru komponente 2 projekta, 15 lokalnih samouprava je direktno podržano u procesu unapređenja administrativne efikasnosti i delotvornosti, kroz sprovođenje "Paketa podrške opštinama". Istovremeno, u još 4 četiri pružena je fokusirana podrška koja se bazirala na uspostavljanje primera dobre prakse u ovoj oblasti. Paketi podrške opštinama su metodološki alat koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština i predstavljaju direktnu konsultantsku podršku prilagođenu konkretnim potrebama lokalne samouprave u određenoj specifičnoj oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave. Opštinski paketi podrške uključuju: direktnu stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u cilju unapređenja izabranih usluga, procedura i dokumenata; obuke, savetodavnu podršku i konsultacije i mentorstvo po potrebi, kao i podršku primeni dobrih praksi kroz razmenu iskustava sa kolegama i povezivanje sa drugim jedinicama lokalne samouprave.

Paketi podrške opštinama su pružili podršku odabranim JLS u procesu unapređenja efikasnosti i delotvornosti administrativnih procesa i unutrašnje organizacije, a pružili su i doprinos standardizaciji lokalnih administrativnih procedura i njihovoj harmonizaciji sa reformisanim pravnim okvirom.

Rezultati projekta

Prvi rezultat projekta je izrada Indeksa dobre uprave koji obuhvata pet principa dobre uprave operacionalizovanih kroz 126 indikatora koje mere kapacitete za ostvarivanje dobrog upravljanja na nivou jedinica lokalne samouprave. Popunjavanjem Indeksa stiče se uvid i pružaju se preporuke za unapređenje rada i postupanja u oblastima: odgovornosti, transparentnosti i participacije, ravnopravnosti, administrativne efikasnosti i delotvornosti i antikorupcije. Indeks je bio osnova za prvo istraživanje o kapacitetima i ostvarenosti principa dobrog upravljanja tokom 2018. godine.

Realizacija projektnih aktivnosti dovela je do uspostavljanja internog mehanizma Instrukcije za unapređenje efikasnosti i standardizaciju postupaka u svih 15 JLS.  Usvajanjem Instrukcije obezbeđuje se mehanizam praćenja protoka predmeta, ujednačavanje pravne prakse, obaveštavanja stranaka i građana o promeni propisa, izveštavanja o radu zaposlenih, usvajanja modela administrativnih postupaka i slično.

Na kraju, tokom trajanja projekta u 11 JLS su povezani postupci čime su ostvareni neki od preduslova za uspostavljanjem jedinstvenog upravnog mesta.

Kontakt osoba: Marija Lukić (marija.lukic@skgo.org)