Projekti

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projekat ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za razvoj, usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi.

Stalna konferencija gradova i opština sprovodi ovaj četvorogodišnji projekat u okviru Programa Podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).  

Projekat obuhvata sledeća dva specifična cilja: 

  • podizanje svesti i opštih kapaciteta za primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou
  • unapređenje integracije principa dobrog upravljanja u određenim javnim poslovima kojima upravlja lokalna samouprava u Republici Srbiji. 

Projektne aktivnosti se zasnivaju na aktivnostima opšte podrške namenjene svim lokalnim samoupravama, koje će obuhvatiti podizanje svesti i kapaciteta putem regionalnih obuka, on-line obuka, radionica, kreiranja baze znanja i informacionog centra o dobrom upravljanju, kao i organizovanja konkursa za izbor najboljih primera dobre prakse u primeni principa dobrog upravljanja.

Osim toga, direktna podrška će biti obezbeđena za 42 lokalne samouprave kroz opštinske pakete podrške u oblastima koje se odnose na principe dobrog upravljanja kao što su:

  • Unapređenje efikasnosti i delotvornosti rada lokalne samouprave i standardizacija lokalnih administrativnih procedura;
  • Jačanje odgovornosti i vladavine prava, naročito kroz podršku razvoju i sprovođenju lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije;
  • Sprovođenje principa participativnog odlučivanja na lokalnom nivou, naročito u pogledu izdrade budžeta i rodnog budžetiranja.

Paketi podrške predstavljaju metodološki instrument koji razvija SKGO u skladu sa potrebama odabranih lokalnih samouprava radi unapređenja njihovih usluga, procedura i dokumenata u oblastima specifičnim za rad lokalne samouprave. Paketi podrške sadrže obuke, savetodavnu podršku, ad hoc konsultacije, mentorstvo, razmenu znanja i iskustava među lokalnim službenicima u datoj oblasti sa ciljem da se unapredi nivo kvaliteta rada lokalne administracije i obezbede bolje usluge poslovnoj zajednici i građanima.

Realizacija ovog projekta će s toga doprineti značajnom unapređenju odgovornosti i transparentnosti lokalne administracije, povećanju učešća građana, te unapređenju efikasnosti i delotvornosti lokalne samouprave kao preduslova održivog društveno-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica.

Kontakt osoba: Andrea Gudurić Janjušević, savetnica na projektu (andrea.guduric@skgo.org)

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html