Odbori

Odbori su stalna radna tela SKGO koja razmatraju pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Broj, delokrug odbora i njihovo funkcionisanje uređuje Skupština odlukom.

Izuzetno, između dve sednice Skupštine, Predsedništvo može formirati ili ukinuti odbor i o tome obavestiti Skupštinu.

Skupština i Predsedništvo mogu svojim odlukama formirati i druga stalna ili privremena radna tela.

Odlukom kojom je formirano radno telo iz stava 4. određuje se način izbora njegovih članova, delokrug, trajanje mandata i način finansiranja.

Odluka Predsedništva o imenovanju članova odbora SKGO >>>

U Stalnoj konferenciji gradova i opština formirano je osam odbora:

Naziv odbora

Predsedavajući grad / opština

Odbor za ekonomski razvoj
 opština Žagubica
Odbor za urbanizam, izgradnju i stanovanje
 opština Veliko Gradište
Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
 opština Bačka Palanka
Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije
 opština Koceljeva
Odbor za komunalne delatnosti i energetiku
 opština Gadžin Han
Odbor za sistemska pitanja i upravu
 opština Medveđa
Odbor za finansije i javnu imovinu
 grad Prokuplje
Odbor za zdravlje i socijalnu politiku 
 opština Dimitrovgrad