Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Obrazovanje

Najvažniji propisi, osim Ustava Republike Srbije i Zakona o lokalnoj samoupravi koji uređuju nadležnosti i poslove jedinica lokalne samouprave u oblasti obrazovanja su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o učeničkom i studenskom standardu, i Zakon o dualnom obrazovanju.

U sistemu obrazovanja, lokalna samouprava najveću odgovornost ima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) i njegovo regulisanje spada u najvažnije nadležnosti lokalne samouprave. Oko 50% dece uzrasta od 3 do 5,5 godina obuhvaćeno je predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Gradovi i opštine se u sprovođenju nadležnosti u ovoj oblasti suočavaju sa brojnim izazovima, a glavni su manjak broja predškolskih ustanova (vrtića i jaslica) u velikim gradovima i nedovoljna prilagođenost sistema predškolskih ustanova potrebama korisnika i društva. JLS imaju određene nadležnosti i u osnovnom i srednjem obrazovanju, poput učestvovanja u upravljanju školama, obezbeđivanja uslova za funkcionisanje školskih objekata, podrške stručnom usavršavanju nastavnika ili praćenja i preduzimanja mera za smanjivanje broja učenika koji napuštaju školu.

Jedan od najvećih izazova u obrazovnoj politici, ali i društvenog razvoja uopšte, jeste i neadekvatna prilagođenost obrazovanja savremenim potrebama tržišta rada. Na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPN), a uz učešće Privredne komore Srbije i SKGO, aktivno se radi na prilagođavanju obrazovnih profila potrebama lokalnog tržišta rada i izradi pravnog okvira za regulisanje te oblasti. SKGO će nastojati da podrži JLS u izgradnji kapaciteta za planiranje i upravljanje kvalitetnom, dostupnom i inkluzivnom obrazovnom politikom. Posebno će biti važno da SKGO podrži gradove i opštine u radu na prilagođavanju obrazovanja potrebama tržišta rada.

Omladinska politika

Nacionalna strategija za mlade usvojena je za period 2015–2025. U njoj se pitanje omladinske politike posmatra međusektorski, a mladi su kao ciljna grupa prepoznati u devet oblasti. Prema Zakonu o mladima i Nacionalnoj strategiji za mlade, zadatak JLS je da usvoje lokalne akcione planove za mlade zarad sprovođenja ciljeva Nacionalne strategije na lokalnom nivou. Otvoreno je preko 130 kancelarija za mlade, kao administrativnih tela JLS za sistemsku brigu o mladima. Podaci SKGO pokazuju, međutim, da su lokalni akcioni planovi istekli i/ili da je potrebno da se prilagode novom nacionalnom strateškom okviru. Najveći izazovi za JLS u sprovođenju omladinske politike su institucionalizacija kancelarija za mlade (prepoznavanje ovih poslova u sistematizaciji radnih mesta i jačanje kapaciteta zaposlenih) i formiranje budžeta za sprovođenje omladinske politike. SKGO će nastaviti da se zalaže za razvoj i sprovođenje lokalne omladinske politike, kroz sistemsku podršku JLS u njihovom planiranju i institucionalizaciji kancelarija za mlade. SKGO će raditi i na jačanju kapaciteta za prepoznavanje i integraciju potreba mladih u različitim lokalnim javnim politikama, a naročito u politikama čiji je cilj unapređenje zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja i tolerancije.

Sport

Institucionalni okvir u oblasti sporta je u velikoj meri zaokružen, čime je ostvaren napredak u modernizaciji i regulisanju sistema sporta u celini. Nov Zakon o sportu je usvojen 2016. godine, a u skladi sa njim su doneti i svi prateći pravilnici. Novim pravnim okvirom jasno su definisana prava i obaveze svih relevantnih činilaca, a posebna pažnja usmerena je na unapređenja u oblasti finansiranja i nadležnosti lokalne samouprave.

SKGO je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta (MOS) ponudila modele lokalnih akata za ovu oblast (finansiranje sporta, kategorizacija u sportu) i organizovala niz aktivnosti podrške JLS u primeni novog strateškog i pravnog okvira. SKGO će nastaviti jačanje kapaciteta gradova i opština za sprovođenje sistema finansiranja sporta, koji će biti konzistentan i sa jasnim kriterijumima na osnovu kojih se dodeljuju budžetska sredstva i definišu nosioci aktivnosti. SKGO će nastojati da podrži uvođenje sportske inspekcije na lokalnom nivou, koja je, Zakonom o sportu, definisana kao nadležnost lokalne samouprave. SKGO će članicama pružati podršku u sprovođenju prioriteta definisanih nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima u oblasti razvoja školskog i rekreativnog sporta, vrhunskog sporta i sportske infrastrukture.

Kultura

Načela kulturnog razvoja i kulturne politike, kao i strateški prioriteti utemeljeni su u Ustavu Republike Srbije, međunarodnim ugovorima, sporazumima i konvencijama koje je potpisala Republika Srbija, Zakonu o kulturi, krovnom dokumentu u oblasti kulture, kao i u domaćim strateškim dokumentima. Kulturni resursi na nivou lokalne samouprave nisu dovoljno prepoznati kao potencijal kulturno-ekonomskog razvoja, za razliku od većine država i gradova u EU, koji akcenat stavljaju na razvoj kreativnih industrija kao generatora i kulturnog razvoja i ekonomskog rasta. Prema istraživanjima SKGO i drugih partnera o radu lokalne samouprave, u oblasti očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i kulturne politike uopšte postoji nedostatak strateško-planskog pristupa u očuvanju i promociji kulturno-istorijskog nasleđa i kulture i upravljanju u ovoj oblasti. Uzroci su nedostatak strateškog pristupa na nacionalnom nivou, kao i postojeći institucionalno-pravni okvir koji nedovoljno precizno definiše nadležnosti lokalne samouprave u ovoj oblasti. Kultura se na lokalnom nivou pre svega prepoznaje kao trošak i marginalizovana je u odnosu na druge oblasti. Opštine i gradovi, međutim, imaju odgovornost za razvoj kulture, posebno za pozorišnu delatnost, očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa i rad biblioteka i arhiva. Pošto se očekuje usvajanje Nacionalne strategije za kulturu, kojom treba postaviti osnove i smernice razvoja kulture u narednih 10 godina, SKGO će podržati gradove i opštine u primeni novih strateških smernica i u izradi lokalne kulturne politike. SKGO će ih takođe podržavati u kvalitetnom i efikasnom uspostavljanju sistema koordinacije i međuresorne i međusektorske saradnje radi veće dostupnosti i raznolikosti kulturnih sadržaja.