Konkursi

Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga za ocenu prijava u okviru poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme

Obaveštenje 26.01.2024. godine: Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da je došlo do izmene u konkursnoj dokumentaciji u prilozima ToR partija 1 - Tim lider asesori u delu Potrebne kvalifikacije i iskustvo i ToR partija 2 - Asesori u delu Potrebne kvalifikacije i iskustvo

U okviru projekta ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’ (Program IPA 2020), koji finansira Evropska unija, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga za ocenu prijava u okviru poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme.

Nabavka se raspisuje za sledeće usluge:

Broj i naziv partije
 
Broj traženih pozicija
Partija 1 – Usluge vođenja procesa ocene prijava i usaglašavanje budžeta prijava za grant šemu

1

Partija 2 – Usluge ocene prijava za grant šemu

4


PROPOZICIJE JAVNOG POZIVA I OBAVEZAN SADRŽAJ PONUDE

SKGO raspisuje javni poziv za nabavku ekspertskih usluga za ocenu prijava u okviru poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme.

Predviđeno je da podrška traje od marta do jula 2024. godine.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO ( http://www.skgo.org/konkursi).

Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica.

Zaposleni u organima lokalne samouprave, odnosno institucijama/organizacijama osnovanim od strane iste ne mogu da učestvuju u ovom postupku nabavke za pružanje ekspertskih usluga.

Kako bi se osigurala nezavisnost, nepristrasnost i objektivnost prilikom ocenjivanja prijava u okviru grant šeme, ponuđači mogu podneti ponudu samo za jednu partiju, a u okviru Partije 2 samo za jednu poziciju.

Maksimalna vrednost honorara je bruto 200 EUR po ekspertskom danu. 

SKGO je po osnovu Programa oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV-a). U skladu sa tim, na osnovu dostavljene finansijske dokumentacije, SKGO Pružaocu usluge dostavlja odgovarajuću potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od PDV-a (PPO PDV).


SASTAV PONUDA, NAČIN PODNOŠENJA PONUDA I KRITERIJUMI ZA IZBOR

Ponude se dostavljaju na adresu: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana, sa naznakom „Ne otvarati – Ponuda u postupku nabavke usluga pružanja za ocenu prijava u okviru poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme – Partija _______(navesti broj partije)'', najkasnije do 14.02.2024. godine do 16 časova.

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.

U sklopu ponude obavezno je dostaviti:

1. Obrazac ponude (obrazac u prilogu)

2. Radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku eksperta/ lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (obrazac u prilogu)

3. Organizaciju i metodologiju o načinu sprovođenja opisa posla (obrazac u prilogu)

4. Izjavu o ispunjenosti uslova –za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača (obrasci u prilogu)

5. Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti (obrazac u prilogu).

Nekompletne ponude neće biti razmatrane. 

U skladu sa procedurama za sprovođenje nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponuda je:

Ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana x 20 (maks. 20 pondera);
  • Organizacija i metodologija – ocena komisije (maks. 30 pondera);
  • CV/radna biografija eksperta– ocena komisije (maks. 50 pondera).

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri angažovanju. Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/ angažmana. Reference/ dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

SKGO kod izbora ponuđača zadržava pravo da primeni interna pravila i procedure u pogledu obima angažovanja eksternih saradnika.

Samo ponuđači koji uđu u uži krug biće kontaktirani.

Za više informacija možete kontaktirati Danijelu Počuču na elektronsku adresu: danijela.pocuca@skgo.org

JAVNI POZIV za izbor ocenjivaca GS >>>

Prilog - Izjava o ekskluzivnosti i raspolozivosti IPA 2020 GS >>>

Prilog - Izjava ponudjaca o ispunjenosti uslova pravno lice preduzetnik >>>

Prilog - Izjava-ponudjaca-o-ispunjenosti-uslova-fizicko-lice >>>

Prilog - Model radne biografije CV >>>

Prilog - Obrazac ponude IPA 2020-GS >>>

Prilog - Organizacija i metodologija -GS >>>

ToR partija 1 - Tim lider asesori >>>

ToR partija 2 -Asesori >>>

Obaveštenje 26.01.2024. godine: Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da je došlo do izmene u konkursnoj dokumentaciji u prilozima ToR partija 1 - Tim lider asesori u delu Potrebne kvalifikacije i iskustvo i ToR partija 2 - Asesori u delu Potrebne kvalifikacije i iskustvo