Završeni projekti

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave

Projekat je bio deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u pet jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji i bavio se pilotiranjem novog pristupa koordinacije javnih politika u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Finansirao se...

Pročitaj više

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je od marta 2019. do marta 2020. godine realizovala projekat “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”. Projekat je bio deo šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrop...

Pročitaj više

Inicijativa za inkluziju

Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripradnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa....

Pročitaj više

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" imao je za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje prin...

Pročitaj više

Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi

E-obuka je bila namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama Srbije koji u svom redovnom poslu sprovode novi Zakon o opštem upravnom postupku. Trajala je od 22. maja do 14. jula 2017. godine. Ova osmonedeljna internet obuka je uz br...

Pročitaj više

Program Exchange 5 – Podrška Evropske unije lokalnim samoupravama

Program Exchange 5 podržavao je lokalnu samoupravu (LS) u Republici Srbiji u oblastima efikasnog upravljanja imovinom (prva komponenta) i u strateškom planiranju i programskom budžetiranju (druga komponenta). Program je finansirala Evropska...

Pročitaj više
>