Lokalne finansije i javna svojina

Osim Ustava Republike Srbije, Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o glavnom gradu, najvažniji zakoni koji regulišu oblast lokalnih finansija su Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu RS, Zakon o javnom dugu, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o javnim nabavkama i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Pomenuti propisi uređuju pitanja upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou, kao što su obezbeđivanje sredstava lokalnim samoupravama za obavljanje izvornih i poverenih poslova, pitanja funkcionisanja lokalnog budžetskog sistema, odnosno planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje lokalnih budžeta, pitanja izvornih i ustupljenih prihoda LS i transferna sredstva. Ovim zakonima su regulisana pitanja zaduživanja lokalnih samouprava, oporezivanja imovine i postupci administriranja lokalnih prihoda.

U oblasti lokalnih finansija, SKGO ulaže napore da svi zakoni i podzakonski akti koji se odnose na lokalni nivo vlasti budu koncipirani tako da omogućavaju unapređenje upravljanja lokalnim javnim finansijama. Uz to, SKGO podržava sve gradove i opštine u unapređenju njihovih kapaciteta kroz funkcionisanje Mreže za lokalne finansije, Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija, Mreže za javne nabavke i Odbora za finansije i javnu svojinu. SKGO je za lokal posebno značajan akter u procesu uvođenja i unapređenja programskog budžetiranja kao dela šire reforme upravljanja javnim finansijama čiji je cilj bolje upravljanje učinkom javne uprave i optimizacija potrošnje. SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija izrađuje analize o potrebama izmena i prilagođavanja uniformne programske strukture budžeta JLS, predloge programskih informacija koje LS mogu koristiti u izradi budžeta, modele, obrasce i instrukcije za pripremu različitih budžetskih dokumenata. Aktivnosti se realizuju uz podršku razvojnih partnera, i to kombinovanjem širokog pristupa ka svim LS i usmerene podrške manjem broju gradova i opština izabranih po konkursnom principu.    

U svojim budućim aktivnostima, posebnu pažnju SKGO namerava da usmeri ka izradi novog Zakona o budžetskom sistemu i pripremi modela Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Planiramo da unapredimo funkcionisanje Mreže za lokalne finansije, Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija i Odbora za finansije i javnu svojinu, kao i da zagovaramo izmene zakonskog okvira koji uređuje oblast oporezivanja imovine u skladu sa prethodno definisanim predlozima i inicijativama. Organizovaćemo radionice za podsticanje učešća građana u donošenju odluka pri planiranju raspodele prikupljenih poreza. Bavićemo se i razvojem sistema elektronskog izveštavanja za skupštine opština o lokalnim budžetima preko javnih budžetskih portala. Ovim putem će biti omogućeno praćenje prihoda i rashoda budžeta lokalnih samouprava, kao i organizovanje obuka za odbornike za korišćenje ovih portala, u cilju jačanja dobre uprave i unapređenja finansijskog upravljanja na lokalu. Važna oblast delovanja biće i dalje usklađivanje programskog budžetiranja sa strateškim i srednjoročnim planiranjem, a posebno kroz prilagođavanje primene na lokalnom nivou najavljenih novih pravila o planskom sistemu. Posebna pažnja biće usmerena na primenu novih politika i promovisanje dobrih praksi na lokalu koje nastaju u perspektivi kvalitetnog programskog budžetiranja, poput izveštavanja o učinku programa, uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, unapređivanja kapitalnog planiranja i izrade građanskih vodiča kroz budžet.   

Od usvajanja Zakona o javnoj svojini 2011. godine zadatak SKGO bio je da argumentovano ukazuje na pravce prevazilaženja nekonzistentnosti u pravnom okviru i dugotrajnosti procedura, da pruža podršku za kadrovska i tehnička unapređenja lokalnim samoupravama i podstiče razmenu informacija i koordinaciju sa nadležnim nacionalnim institucijama. Značajni rezultati postignuti su kroz zakonske izmene i dopune krajem 2017. godine u korist lokalnih samouprava, dok su u saradnji sa Republičkom direkcijom za imovinu, za gradove i opštine kao korisnike, efikasno unapređene funkcionalnosti veb aplikacije – Registra nepokretnosti u javnoj svojini. U srednjoročnoj perspektivi, cilj SKGO je da učvrsti upravljanje javnom imovinom kao jedne od ključnih javnih politika od značaja za lokalni ekonomski razvoj. U fokusu će biti zagovaranje daljih unapređenja pravnog i proceduralnog okvira, ali i neposredan rad sa gradovima i opštinama radi daljeg razvoja upravljačkih poluga za vršenje svih ovlašćenja iz prava javne svojine i stavljanje imovine u funkciju razvoja. Važan koordinacioni mehanizam u tom smislu biće i novoosnovana Mreža SKGO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.