Programski budžet

U skladu sa uputstvima Ministarstva finansija koja se odnose na programsko budžetiranje i prateći usvajanje novih budžetskih praksi na lokalu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u tom procesu. Aktuelna podrška uglavnom se obezbeđuje u okviru razvojne pomoći Evropske unije - Program Exchange 5 i Švajcarske konfederacije - SDC projekat Institucionalne podrška SKGO - druga faza.


UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U  skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija  objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o  učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o  učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja  nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja  učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa  koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i  kvaliteta javnih usluga. Uputstvo za praćenje I izveštavanje o učinku  programa možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

Ministarstvo  finansija je krajem februara 2018. godine dostavilo lokalnim  samoupravama obrasce za izveštavanje o učinku programa. Imajući u vidu  da su pomenuti obrasci namenjeni izradi izveštaja lokalnih samouprava  namenjenih Ministarstvu finansija, a da u praksi kod lokalnih samouprava  više budžetskih korisnika može biti zaduženo za jedan program  istovremeno, SKGO je razvila obrasce namenjene izradi izveštaja  budžetskih korisnika organizacionoj jedinici za finansije LS. Razvijeni  obrasci mogu se koristiti za polugodišnji i godišnji izveštaj, a dodata  im je i tabela sa podelom odgovornosti za programe, programske  aktivnosti i projekte, što dodatno olakšava izradu izveštaja o učinku  programa.

Obrasce za izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku: 

Obrasci za izveštavanje o učinku programa >>>


RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški tekstovi poput Zakona o ravnopravnosti polova i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2018. godine, ali i planski dokumenti usvojeni na nivou lokalne samouprave. U nastojanju da podržimo članice SKGO u novim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave, pratimo proces, objavljujemo modele dokumenata i relevantne informacije i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na pitanja. Za ciklus pripreme budžeta za 2021. godinu, u dokumentima koji slede predstavljamo ažuriranu informaciju o primeni rodno odgovornog budžetiranja kod lokalnih samouprava, kao i model Plana kojim želimo da olakšamo preuzimanje, prilagođavanje i usvajanje ovog dokumenta od strane onih LS koje to još uvek nisu učinile u tekućem ciklusu.

Rodno odgovorno budzetiranje na lokalu - ciklus pripreme budzeta za 2021. godinu.pdf >>> 

Prilog - model Plana za uvodjenje rodno odgovornog budzetiranja.doc >>>


BUDŽETSKI CIKLUS ZA 2020. GODINU

Ministarstvo finansija Republike Srbije je na svojoj internet stranici objavilo Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinuUputstvo i pripadajuće priloge možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu >>>

Ministarstvo finansija je u oktobru 2017. godine ažuriralo Aneks 5 Uputstva za izradu programskog budžeta sa listom uniformnih programa i programskih aktivnosti koji su važeći i za budžetsku 2020. godinu. Važeće Uputstvo možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za pripremu programskog budzeta (ažurirano u novembru 2019) >>>

U izradi ciljeva i indikatora za sve nivoe programske strukture, neophodno je da  lokalne samouprave prilagode programske informacije sopstvenom kontekstu. U formulisanju ciljeva LS treba da nastoje da primene ciljeve iz postojećih opštih i sektorskih planskih dokumenata, a kod formulisanja pripadajućih indikatora da vode računa o njihovoj merljivosti u skladu sa raspoloživim podacima u odgovarajućim oblastima. Predložena lista ciljeva za programe i programske aktivnosti i lista uniformnih indikatora nije obavezujuća, samim tim od velike je važnosti da lokalne samouprave sagledaju pravac delovanja u pojedinačnim programima i programskim aktivnostima i ciljeve i indikatore definišu u skladu sa tim.   

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) izrađuje različite analize odluka o budžetu lokalnih samouprava sa osnovnim ciljem sagledavanja i unapređenja procesa programskog budžetiranja u gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Pored analiza primene programske klasifikacije i programskih informacija, sagledavamo i primenu drugih klasifikacija rashoda i izdataka (organizacione, funkcionalne i ekonomske). Na osnovu nalaza analize na uzorku odluka o budžetu JLS za 2018. godinu, formulisane su preporuke za dalje unapređenje planiranja budžeta u ciklusu za 2019. godinu, a iste su relevantne i tokom ciklusa pripreme budžeta za 2020. godinu. Pomenuti dokument možete preuzeti na linku ispod.

Preporuke za unapređenje primene budžetskih klasifikacija u odluci o budžetu JLS >>>

SKGO je i 2019. godine kao i prethodnih pripremila obrasce za izradu programskog budžeta. U obrascima koje možete preuzeti na linku ispod, vremenski okvir prilagođen je potrebama planiranja programa, programskih aktivnosti i projekata za budžetsku 2020. godinu:

Obrasci za planiranje programskog budžeta - blanko >>>

Obrasci za planiranje programskog budžeta - predefinisan >>>

Na linku koji sledi prilažemo radi uvida materijale za pripremu programskog budžeta koji su važili tokom prethodnih budžetskih ciklusa i koje možete po potrebi konsultovati:

Dokumenta za pripremu programskog budžeta za 2019 godinu >>>

Dokumenta za pripremu programskog budžeta za 2018. godinu >>>


RADIONICE O PROGRAMSKOM I KAPITALNOM BUDŽETIRANJU I PRIPREMI ODLUKA O BUDŽETU ZA 2020. GODINU

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2019. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2020. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Učesnicima radionica biće ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Učesnicima radionice biće predstavljen i Zakon o planskom sistemu kao i podzakonski akti koji unose značajne promene u procese planiranja LS. Takođe, u okviru radionica biće predstavljena Uredba za upravljanje kapitalnim projektima usvojena u julu 2019. godine, odnosno novine koje donosi u primeni od 2020. godine kada je u pitanju planiranje javnih investicija. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale, a ovoga puta, između ostalog, fokus će biti na organizaciji procesa javne rasprave u okviru pripreme odluke o budžetu LS.

Raspored radionica za 2019. godinu >>>

SKGO je i tokom pethodne jeseni održala ciklus radionica posvećenih pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu.

Materijale sa prošlogodišnjih radionica možete preuzeti na sledećem linku: Materijali sa regionalnih radionica održanih tokom septembra i oktobra 2018 >>>

Materijale sa radionica održanih tokom septembra i oktobra 2019. godine možete preuzeti u nastavku:  

Dnevni red regionalne radionice.pdf

1 Analiza budzeta JLS i nalazi DRI.pdf

2 Planski sistem PPT i dokumenti.zip

3 Planiranje kapitalnih projekata PPT i dokumenti.zip

4 Javne rasprave i transparentnost PPT i modeli


DIREKTNA  PODRŠKA LS U PROCESU LOKALNOG PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

U okviru Konkursa za podršku lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju, koji je raspisan u sklopu Komponente 2 Programa Exchange 5 koji finansira EU iz sredstava IPA 2014, izabrane su sledeće lokalne samouprave: Opština Nova Varoš, Opština Kanjiža, Opština Trstenik i Grad Pančevo.

Konkurs je bio raspisan u periodu od 23. januara do 21. februara 2019. godine, a tokom naznačenog perioda primljeno je ukupno 25 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa Smernicama za Konkurs.

Članovi Komisije za evaluaciju i selekciju bili su predstavnici Sektora za budžet Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). U svojstvu posmatrača je u radu Komisije učestvovao i predstavnik Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije iz Ministarstva finansija.

Izabrani gradovi i opštine dobijaju ekspertsku pomoć za unapređenje poslovnih procesa u različitim fazama budžetskog ciklusa u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta, ali i Uredbom koja uređuje proces upravljanja kapitalnim projektima, kao i podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa. Podrškom su obuhvaćene i teme rodnog budžetiranja i otvorenosti/transparentnosti budžeta (izrada građanskih vodiča kroz budžet u cilju uključivanja javnosti).

Ovo je bio drugi poziv lokalnim samoupravama za dobijanje ove vrste podrške, dok je u okviru prvog konkursa krajem 2017. godine odabrano osam lokalnih samouprava: Vršac, Šabac, Niš, Beograd, Veliko Gradište, Požarevac, Novi Sad i Sremska Mitrovica.


KAPITALNO PLANIRANJE

U cilju detaljnijeg uređivanja režima kapitalnih projekata u skladu sa članom 54a Zakona o budžetskom sistemu, Vlada Republike Srbije donosi podzakonske akte o upravljanju kapitalnim projektima. U periodu od 2017. godine ova oblast je regulisana dvema sukcesivnim Uredbama i to:  

  • Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju spvorođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata „Službeni glasnik RS“, broj 63 od 28.juna 2017.
  • Uredbom o upravljanju kapitalnim projektima, „Službeni glasnik RS“, broj 51 od 19. jula 2019. godine.

Prva Uredba se primenjivala u periodu od 01.01.2018 do 26.01.2020. godine, od kada se primenjuje druga navedena Uredba (čime je prethodna Uredba prestala da važi).

Osnovni cilj donošenja nove Uredbe je: Uspostavljanje jedinstvene metodologije i informacionog sistema za planiranje i praćenje implementacije kapitalnih projekata bez obzira na izvor finansiranja. Ministarstvo finansija je pripremalo novu Uredbu u konsultaciji sa: Svetskom Bankom, MMF, SIGMA (EU), Ministarstvom za evropske integracije, Komisijom za JPP, Ministarstvom energetike.

Novina u odnosu na prethodni režim je što se projekti, sada dele na tri kategorije (umesto na četiri, po prethodnoj Uredbi) i što su izmenjene gornja i donja granica razvrstavanja projekata prema procenjenim troškovima i to:

- projekti male vrednosti - troškovi manji od 5.000.000 evra (u prethodnoj Uredbi to su bili troškovi između 100.001 i 500.000 evra);

-  projekti srednje vrednosti - troškovi između 5.000.000 i 25.000.000 evra (u prethodnoj Uredbi između 500.001 i 5.000.000 evra);

-  projekti velike vrednosti - troškovi veći od 25.000.000 evra (u prethodnoj Uredbi veći od 5.000.001 evra).

U prethodnoj Uredbi bili su definisani i projekti vrlo male vrednosti čiji su procenjeni troškovi ispod 100.000 evra, dok ova kategorija nije predviđena u novoj Uredbi. Za razliku od prethodne Uredbe, nova ne sadrži referencu na dokument: „Plan javnih investicija“ (za bilo koji nivo vlasti). Važeći režim propisan novom Uredbom primenjuje se samo na gore definisane projekte srednje i velike vrednosti, dok se u pogledu projekata male vrednosti planiranje rashoda vrši u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije, odnosno uputstvom za izradu odluke o budžetu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Uredba definiše dve faze projektnog ciklusa i to: Predimplementacionu i Implementaiconu fazu. Predimplementaciona faza se sastoji od sledećih koraka: Identifikacija i pre-selekcija predloga projekta, Priprema i procena spremnosti projekta, revizija i selekcija, dok se Implementaciona faza sastoji od sledeća četiri koraka: Implementacija, Racionalizacija, Operativni proces i Eks-post evaluacija. 

Projekte srednje i velike vrednosti, kroz navedene dve faze projektnog ciklusa prati  12 dokumenata koje Uredba definiše kao: Investiciona dokumentacija, a to su: Obrazac za identifikaciju projekta, Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije, Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije, Prethodna studija opravdanosti, Studija izvodljivosti, Kontrolna lista za pred-slekciju, Zahtev za finansiranja kapitalnog projekta, Izveštaj o napretku implementacije projekta, Završni izveštaj o sprovedenom kapitlanom projektu. U slučaju racionalizacije predviđena je sledeća investiciona dokumentacija: Lista za racionalizaciju, Plan za racionalizaciju i Izveštaj o gašenju projekta. 

Posebna intencija nove Uredbe je da se u predimplementacionoj fazi vrši ocena strateške relevantnosti projekata srednje i velike vrednosti , što podrazumeva pažljivo planiranje kapitalnih projekata u smislu povezanosti sa merama iz planskih i strateških dokumenata, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Pored toga, Uredba bi u skladu sa nastojanjima Vlade trebalo da doprinese: da resursi budu izdvojeni za najviše prioritete; smanjenju prekoračenja troškova; skraćenju perioda od identifikovanja potreba do postizanja rezultata; obezbeđivanju boljih projektnih rezultata; smanjenju broja projekata u mirovanju ili odloženih projekata; izbegavanju projekata gde je veći trošak nego korist; smanjenju fiskalnih rizika; boljoj iskorišćenosti eksternih mogućnosti finansiranja.

Uredbu možete preuzeti ovde, a prateće Pravilnike sa investicionom dokumentacijom ovde.


GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU JLS

U skladu sa preporukom iz Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti Ministarstva finansija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu i prateće pomoćne dokumente.

U nastavku ovog odeljka možete preuzeti predloženi Model građanskog vodiča kroz odluku o budžetu za 2019. godinu. Materijal se sastoji od modela Vodiča u Power Point formatu, uputstva za njegovo prilagođavanje u Word formatu i pomoćnog Excel dokumenta za izradu grafičkih prikaza.

Vodič za građane kroz Odluku o budžetu je dokument koji na jasan i lako razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. Ovo je posebno važno u kontekstu obaveze JLS da u skladu sa izmenama Zakona o LS iz 2018. godine organizuju javnu raspravu o delu lokalnog budžeta namenjenog javnim investicijama I informišu građana koji kapitalni projekti su planirani za realizaciju tokom narednog perioda. Takođe, dobra praksa i principi transparentnosti i otvorenosti budžeta nalažu da bi građanske vodiče kroz odluke o budžetu trebalo da pripremaju sve LS.

Model vodiča koji smo izradili predstavlja samo primer strukture prikazivanja najvažnijih informacija u procesu izrade i usvajanja budžeta kao i raspodele sredstava koje su od interesa za građane i kao takav podložan je promenama i prilagođavanju od strane lokalne samouprave u skladu sa potrebama. U tom smislu, one LS koje su već izradile građanski vodič kroz budžet posebno pohvaljujemo i naglašavamo da se ne očekuje da one vrše prepravke ili izradu novog dokumenta u skladu sa modelom kojim dostavljamo.

Nadamo se da će Vam predloženi Model biti od koristi, te da ćemo u narednom periodu zajednički postići da sve LS izrađuju ovu vrstu dokumenta, a stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć u njegovoj izradi.

Gradjanski vodic kroz odluku o budzetu GRADA >>>

Gradjanski vodic kroz Odluku o budzetu OPSTINE >>>


PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO je i u procesu pripreme budžeta za 2019. godinu nastojala da pruži odgovore na pitanja i komentare koje smo dobijali od predstavnika lokalnih samouprava. Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja, možete ih postavitii putem mejla na: aleksandar.marinkovic@skgo.org

Pitanja i odgovori JLS tokom budzetskog ciklusa za 2020. godinu >>>

Pitanja i odgovori JLS tokom budzetskog ciklusa za 2019. godinu >>>