Programski budžet

U skladu sa uputstvima Ministarstva finansija koja se odnose na programsko budžetiranje i prateći usvajanje novih budžetskih praksi na lokalu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u tom procesu. Aktuelna podrška uglavnom se obezbeđuje u okviru razvojne pomoći Evropske unije - različitih faza Programa Exchange (aktuelan je EU Exchange 6) i Švajcarske konfederacije - SDC projekat za Institucionalnu podršku SKGO i projekat za Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou (Swiss PRO).PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU LS ZA 2024. GODINU 

U skladu sa budžetskim kalendarom Ministarstvo finansija objavilo je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu. Uputstvo možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024 godinu i projekcija za 2025. i 2026. >>>

Važno je napomenuti da Ministarstvo finansija ima mogućnost da  u skladu sa odobrenim zahtevima JLS za uvođenje novih programskih aktivnosti i drugim okolnostima periodično ažurira Aneks 5 Uputstva za izradu programskog budžeta koji sadrži uniformnu listu programa i programskih aktivnosti JLS i dodatno proširuje listu programskih aktivnosti. Od jula 2021. godine nije bilo izmena u Uputstvu za izradu programskog budžeta, a pomenuti dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za izradu programskog budžeta >>>

Napominjemo da je na linku koji navodimo ispod ovog teksta moguće preuzeti izdvojen Aneks 5 - Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave koji je identičan Aneksu 5 iz Uputstva za izradu programskog budžeta iako je datiran drugačije.

Aneks 5 - Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave (ažurirano septembra 2021. godine) >>>

Stalna konferencija gradova i opština je kao i ranijih godina pripremila obrasce za planiranje programskog budžeta (predefinisane i blanko) za pripremu Odluke o budžetu za 2023.godinu. Obrasce možete preuzeti na sledećem linku:

Obrasci_za_programski_budzet_2024_-_Blanko.xls

Obrasci_za_programski_budzet_2024-predefinisani.xls

U izradi ciljeva i indikatora za sve nivoe programske strukture, neophodno je da lokalne samouprave prilagode programske informacije sopstvenom kontekstu. U formulisanju ciljeva LS treba da nastoje da primene ciljeve iz postojećih opštih i sektorskih planskih dokumenata, a kod formulisanja pripadajućih indikatora da vode računa o njihovoj merljivosti u skladu sa raspoloživim podacima u odgovarajućim oblastima. Predložena lista ciljeva za programe i programske aktivnosti i lista uniformnih indikatora nije obavezujuća; samim tim od velike je važnosti da lokalne samouprave sagledaju pravac delovanja u pojedinačnim programima i programskim aktivnostima i ciljeve i indikatore definišu u skladu sa tim.

Na linku koji sledi prilažemo radi uvida materijale za pripremu programskog budžeta koji su važili tokom prethodnih budžetskih ciklusa i koje možete po potrebi konsultovati:

Dokumenta za pripremu programskog budžeta za 2023. godinu >>>

Dokumenta za pripremu programskog budzeta za 2022. godinu >>>

Dokumenta za pripremu programskog budzeta za 2021. godinu >>>

Dokumenta za pripremu programskog budžeta za 2020. godinu >>>

Dokumenta za pripremu programskog budžeta za 2019. godinu >>>VEBINARI  O PROGRAMSKOM I KAPITALNOM BUDŽETIRANJU I PRIPREMI ODLUKA O BUDŽETU ZA 2023. GODINU

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizovala je u periodu od 5 – 14. oktobra 2022. godine četiri jednodnevna onlajn seminara (vebinara) za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2023. godinu.

Učesnicima vebinara je ukazano na preporuke za neophodna unapređenja sa ciljem doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije kao i preporuka Ministarstva finansija. Imajući u vidu značaj povezivanja planskih i budžetskih procesa na lokalnom nivou, deo vebinara bio je posvećen i  srednjoročnom planiranju, sa fokusom na strukturu srednjoročnog plana, njegov značaj u sprovođenju planskih dokumenata kao i povezivanje sa programskim budžetom JLS.

Vebinari su realizovani u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Materijale sa vebinara održanih tokom budžetskog ciklusa za 2023. godinu (održanih tokom oktobra 2022.) možete preuzeti na sledećem linku:

Materijali sa vebinara održanih tokom oktobra 2022 >>>

Materijale sa radionica održanih tokom budžetskog ciklusa za 2022. godinu (održanih tokom oktobra 2021.) možete preuzeti na sledećem linku:

Materijali sa vebinara održanih tokom oktobra 2021 >>> 

Materijale sa radionica održanih tokom budžetskog ciklusa za 2021. godinu (održanih tokom septembra  2020.) možete preuzeti na sledećem linku:

Materijali sa vebinara održanih tokom septembra 2020 >>>

Materijale sa radionica održanih tokom budžetskog ciklusa za 2020. godinu (održanih tokom septembra i oktobra 2019) možete preuzeti putem sledećih linkova:

1 Analiza budzeta JLS i nalazi DRI.pdf

2 Planski sistem PPT i dokumenti.zip

3 Planiranje kapitalnih projekata PPT i dokumenti.zip

4 PPT JR i transparentnost.pdf

4 GV Zavrsni racun Beograd.pdf

Modeli dokumenata.zip

Materijale sa radionica održanih tokom budžetskog ciklusa za 2019. godinu možete preuzeti na sledećem linku:

Materijali sa regionalnih radionica održanih tokom septembra i oktobra 2018 >>>


RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja (ROB) sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški dokumenti, pri čemu je i regulatorni i planski okvir ažuriran 2021. godine usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2021. do 2030. godine. Dostupan je i Akcioni plan za 2022-2023. godinu za sprovođenje Nacionalne strategije u kojoj se pored ostalog, posebno naglašavaju učešće i zaduženja JLS u oblasti rodne ravnopravnosti, dakle i u pogledu ROB. Novi Zakon i Strategija predviđaju izradu akcionih planova JLS za rodnu ravnopravnost i ukazuju na važnost lokalnog planskog konteksta, ali i dovoljnosti sredstava za sprovođenje prioritizovanih mera i aktivnosti i obaveznost primene ROB.

U nastojanju da podržimo članice SKGO u ovim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave - pratimo proces, objavljujemo modele dokumenata i relevantne informacije i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na pitanja. Za ciklus pripreme budžeta za 2024. godinu, dostavljamo ažuriranu informaciju o primeni ROB kod lokalnih samouprava, koja uključuje i dopunske smernice Ministarstva finansije date u kontekstu Zakonom predviđenog roka (2024. godina) za primenu ROB. Prilažemo takođe i model godišnjeg plana za uvođenje ROB kojim želimo da olakšamo preuzimanje, prilagođavanje i usvajanje ovog dokumenta od strane onih LS koje to još uvek nisu učinile u tekućem ciklusu.

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalu - ciklus pripreme budžeta za 2024. godinu

Prilog - model Plana za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja


KAPITALNO PLANIRANJE

U cilju detaljnijeg uređivanja režima kapitalnih projekata u skladu sa članom 54a Zakona o budžetskom sistemu, Vlada Republike Srbije donosi podzakonske akte o upravljanju kapitalnim projektima. U periodu od 2017. godine ova oblast je regulisana dvema sukcesivnim Uredbama i to:  

  • Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju spvorođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata „Službeni glasnik RS“, broj 63 od 28.juna 2017.
  • Uredbom o upravljanju kapitalnim projektima, „Službeni glasnik RS“, broj 51 od 19. jula 2019. godine.

Prva Uredba se primenjivala u periodu od 01.01.2018 do 26.01.2020. godine, od kada se primenjuje druga navedena Uredba (čime je prethodna Uredba prestala da važi).

Osnovni cilj donošenja nove Uredbe je: Uspostavljanje jedinstvene metodologije i informacionog sistema za planiranje i praćenje implementacije kapitalnih projekata bez obzira na izvor finansiranja. Ministarstvo finansija je pripremalo novu Uredbu u konsultaciji sa: Svetskom Bankom, MMF, SIGMA (EU), Ministarstvom za evropske integracije, Komisijom za JPP, Ministarstvom energetike.

Novina u odnosu na prethodni režim je što se projekti, sada dele na tri kategorije (umesto na četiri, po prethodnoj Uredbi) i što su izmenjene gornja i donja granica razvrstavanja projekata prema procenjenim troškovima i to:

- projekti male vrednosti - troškovi manji od 5.000.000 evra (u prethodnoj Uredbi to su bili troškovi između 100.001 i 500.000 evra);

- projekti srednje vrednosti - troškovi između 5.000.000 i 25.000.000 evra (u prethodnoj Uredbi između 500.001 i 5.000.000 evra);

- projekti velike vrednosti - troškovi veći od 25.000.000 evra (u prethodnoj Uredbi veći od 5.000.001 evra).

U prethodnoj Uredbi bili su definisani i projekti vrlo male vrednosti čiji su procenjeni troškovi ispod 100.000 evra, dok ova kategorija nije predviđena u novoj Uredbi. Za razliku od prethodne Uredbe, nova ne sadrži referencu na dokument: „Plan javnih investicija“ (za bilo koji nivo vlasti). Važeći režim propisan novom Uredbom primenjuje se samo na gore definisane projekte srednje i velike vrednosti, dok se u pogledu projekata male vrednosti planiranje rashoda vrši u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije, odnosno uputstvom za izradu odluke o budžetu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Uredba definiše dve faze projektnog ciklusa i to: Predimplementacionu i Implementaiconu fazu. Predimplementaciona faza se sastoji od sledećih koraka: Identifikacija i pre-selekcija predloga projekta, Priprema i procena spremnosti projekta, revizija i selekcija, dok se Implementaciona faza sastoji od sledeća četiri koraka: Implementacija, Racionalizacija, Operativni proces i Eks-post evaluacija. 

Projekte srednje i velike vrednosti, kroz navedene dve faze projektnog ciklusa prati  12 dokumenata koje Uredba definiše kao: Investiciona dokumentacija, a to su: Obrazac za identifikaciju projekta, Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije, Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije, Prethodna studija opravdanosti, Studija izvodljivosti, Kontrolna lista za pred-slekciju, Zahtev za finansiranja kapitalnog projekta, Izveštaj o napretku implementacije projekta, Završni izveštaj o sprovedenom kapitlanom projektu. U slučaju racionalizacije predviđena je sledeća investiciona dokumentacija: Lista za racionalizaciju, Plan za racionalizaciju i Izveštaj o gašenju projekta. 

Posebna intencija nove Uredbe je da se u predimplementacionoj fazi vrši ocena strateške relevantnosti projekata srednje i velike vrednosti , što podrazumeva pažljivo planiranje kapitalnih projekata u smislu povezanosti sa merama iz planskih i strateških dokumenata, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Pored toga, Uredba bi u skladu sa nastojanjima Vlade trebalo da doprinese: da resursi budu izdvojeni za najviše prioritete; smanjenju prekoračenja troškova; skraćenju perioda od identifikovanja potreba do postizanja rezultata; obezbeđivanju boljih projektnih rezultata; smanjenju broja projekata u mirovanju ili odloženih projekata; izbegavanju projekata gde je veći trošak nego korist; smanjenju fiskalnih rizika; boljoj iskorišćenosti eksternih mogućnosti finansiranja.

Uredbu možete preuzeti ovde, a prateće Pravilnike sa investicionom dokumentacijom ovde.


GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽETSKE ODLUKE LS I JAVNE RASPRAVE

U skladu sa preporukom iz Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti Ministarstva finansija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kroz Program Exchange 5, koji je finansirala Evropska unija, izradila model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu i prateće pomoćne dokumente.

U nastavku ovog odeljka možete preuzeti predloženi Model građanskog vodiča kroz odluku o budžetu za 2019. godinu. Materijal se sastoji od modela Vodiča u Power Point formatu, uputstva za njegovo prilagođavanje u Word formatu i pomoćnog Excel dokumenta za izradu grafičkih prikaza.

Vodič za građane kroz Odluku o budžetu je dokument koji na jasan i lako razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. Ovo je posebno važno u kontekstu obaveze JLS da u skladu sa izmenama Zakona o LS iz 2018. godine organizuju javnu raspravu o delu lokalnog budžeta namenjenog javnim investicijama I informišu građana koji kapitalni projekti su planirani za realizaciju tokom narednog perioda. Takođe, dobra praksa i principi transparentnosti i otvorenosti budžeta nalažu da bi građanske vodiče kroz odluke o budžetu trebalo da pripremaju sve LS.

Model vodiča koji smo izradili predstavlja samo primer strukture prikazivanja najvažnijih informacija u procesu izrade i usvajanja budžeta kao i raspodele sredstava koje su od interesa za građane i kao takav podložan je promenama i prilagođavanju od strane lokalne samouprave u skladu sa potrebama. U tom smislu, one LS koje su već izradile građanski vodič kroz budžet posebno pohvaljujemo i naglašavamo da se ne očekuje da one vrše prepravke ili izradu novog dokumenta u skladu sa modelom kojim dostavljamo.

Nadamo se da će Vam predloženi Model biti od koristi, te da ćemo u narednom periodu zajednički postići da sve LS izrađuju ovu vrstu dokumenta, a stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć u njegovoj izradi.

Gradjanski vodic kroz odluku o budzetu GRADA >>>

Gradjanski vodic kroz Odluku o budzetu OPSTINE >>>

Sve gradove i opštine takođe podstičemo da usvoje i praksu izrade građanskih vodiča kroz Nacrt odluke o budžetu, kao i kroz usvojene Odluke o završnom računu. Smatramo da je ovaj način prezentacije budžetskih dokumenata značajan za unapređenje transparentnosti javnih finansija LS i posebno koristan i za organizovanje javnih rasprava u procesu izrade Odluka o budžetu u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Modele za izradu ovih dokumenata, kao i modele u vezi sa procesom javne rasprave koje je SKGO objavila, možete preuzeti na sledećim linkovima:

Model za Građanski vodič kroz Nacrt odluke o budžetu >>>

Model za Građanski vodič kroz Odluku o završnom računu >>>

Model Odluke o javnim raspravama >>>

Model Izveštaja o procesu javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu >>> 


UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i kvaliteta javnih usluga. Uputstvo za praćenje I izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

Ministarstvo finansija je krajem februara 2018. godine dostavilo lokalnim samoupravama obrasce za izveštavanje o učinku programa. Imajući u vidu da su pomenuti obrasci namenjeni izradi izveštaja lokalnih samouprava namenjenih Ministarstvu finansija, a da u praksi kod lokalnih samouprava više budžetskih korisnika može biti zaduženo za jedan program istovremeno, SKGO je razvila obrasce namenjene izradi izveštaja budžetskih korisnika organizacionoj jedinici za finansije LS. Razvijeni obrasci, uz prilagođavanje izveštajnih perioda, mogu se ažurirati i koristiti za polugodišnji i godišnji izveštaj, a dodata im je i tabela sa podelom odgovornosti za programe, programske aktivnosti i projekte, što dodatno olakšava izradu izveštaja o učinku programa.

Obrasce za izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku:

Obrasci za izveštavanje o učinku programa >>>


PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO u procesu pripreme budžeta nastoji da pruži odgovore na pitanja i komentare koje dobijamo od predstavnika lokalnih samouprava. Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja, možete ih postaviti putem mejla na: aleksandar.marinkovic@skgo.org

Pitanja i odgovori tokom budžetskog ciklusa za 2023.godinu >>>

Pitanja i odgovori tokom budžetskog ciklusa za 2022 godinu >>>

Pitanja i odgovori tokom budzetskog ciklusa za 2021. godinu >>>

Pitanja i odgovori JLS tokom budzetskog ciklusa za 2020. godinu >>> 

Pitanja i odgovori JLS tokom budzetskog ciklusa za 2019. godinu >>>

SKGO je tokom 2019. godine pokrenula servis e-pitanje kroz koji objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština. Odgovori se daju polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji.

Među oblastima u okviru kojih Stručne službe SKGO daju odgovore nalazi se i tematska oblast Lokalne finansije i javna svojina.

Više informacija i odgovore na do sada postavljana pitanja možete pronaći ovde