Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Ako je naručilac tražio od ponuđača da dostavi dokaze u smislu člana 119. Zakona o javnim nabavkama u roku od 5 radnih dana, a ponuđač je dostavio dokaze istog dana kada mu je poslat zahtev za dostavljanjem dokaza, da li naručilac može odmah doneti Odluku o dodeli ugovora ili se mora čekati da prođe dati rok od 5 radnih dana?

Ako je naručilac pre donošenja odluke o dodeli ugovora, u skladu sa članom 119. Zakona o javnim nabavkama, tražio od ponuđača da dostavi dokaze u roku od 5 radnih dana, a isti to učinio već istog dana i u potpunosti potvrdio ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, naručilac može odmah da donese Odluku o dodeli ugovora ne čekajući da prođe rok od 5 radnih dana.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Kako se proveravaju ponuđači iz Evropske unije (e-Certis) u skladu sa čl.120-124. Zakona o javnim nabavkama?

Zakon o javni nabavkama propisuje u članu 125. ovo pitanje, na način da naručilac koristi sistem e-Certis radi dobijanja podataka o vrsti i formi dokaza iz čl. 120 - 124. ovog zakona i o nadležnim organima koji te podatke i dokaze izdaju u državama članicama Evropske unije. Naručilac je dužan da zahteva prvenstveno vrstu i formu dokaza iz čl. 120 - 124. ovog zakona koji su obuhvaćeni sistemom e-Certis.

Dakle, e-Certis nije registar ponuđača u kojem se registruju privredni subjekti u pogledu toga da li ispunjavaju kriterijume propisane propisima o javnim nabavkama, već „izvor podataka“ o tome koji se dokazi u pogledu ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor izdaju pojedinim državama članicama EU.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li Naručilac ima obavezu da ponuđačima omogući uvid u dokumentaciju o nabavci za nabavku koja je sprovedena kao nabavka koja je ispod pragova do kojih se ne primenjuje ZJN?

U konkretnoj situaciji bi trebalo postupati onako kako je to predviđeno posebnim aktom koji je donet u skladu sa članom 49. ZJN, gde je između ostalog, dužnost da se bliže uredi način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje. Dakle, na naručiocu je da odluči da li će ponuđačima omogućiti uvid u dokumentaciju o nabavci za nabavku koja je sprovedena kao nabavka koja je ispod pragova do kojih se ne primenjuje ZJN.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Ako ponuđač želi da opozove svoju ponudu, na koji način je može opozvati nakon otvaranja ponuda?

Ponuđač može opozvati svoju ponudu do isteka roka za podnošenje ponuda, dok nakon isteka roka za podnošenje ponude istu ne može opozvati niti menjati, ali može odustati od podnete ponude, obaveštavanjem naručioca o toj okolnosti.

Pri tome, treba imati u vidu kaznene odredbe koje ZJN predviđa u takvoj situaciji za ponuđača (eventualna naplata sredstva finansijskog obezbeđenja, prekršaj).  

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li postupak nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama može da se pokrene u subotu?

Zakon o javnim nabavkama ne uređuje ovo pitanje, te se ne može smatrati nepravilnim postupanjem ukoliko se postupak nabavke na koju se ne primenjuju odredbe ZJN pokrene u subotu. Ipak, u tom smislu mogu biti od značaja odredbe posebnog akta o nabavkama na koje se ZJN ne primenjuje, a koji akt donosi sam naručilac i opšti akt koji uređuje radne dane kod naručioca (da li subota može biti radni dan i sl.).