Projekti

Program Exchange 5

Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je korisnik u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, dok je SKGO implementacioni partner. Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija (MFIN) s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva. Ukupna vrednost donacije EU je 4,45 miliona evra, a predviđeno trajanje Programa je tri godine.

Aktivnosti su podeljene u dve komponente:

Komponenta 1: Podrška za oblast upravljanja imovinom

U okviru prve komponente Programa Exchange 5, biće podržana implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije. Raspisivanje konkursa za dodelu grantova očekuje se sredinom 2017. godine. Predviđeno je da SKGO pruži podršku u svim fazama sprovođenja grant šeme, i to na horizontalnom nivou upravljanja u saradnji sa MFIN i MDULS, kao i u neposrednoj saradnji sa lokalnim samoupravama - korisnicima grantova.

Pored projektnih donacija kroz grant šemu, u okviru Programa planirana je i podrška za unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom za najmanje 20 gradova i opština koje pripadaju kategoriji nerazvijenih. Podrška će biti pružena u formi ekspertske tehničke pomoći koje nazivamo opštinskim paketima i koji će po svom obuhvatu biti posebno prilagođeni kapacitetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, budući da je namera da se u okviru Programa učini i iskorak kod ovakvih JLS da uspostave bar osnovne pretpostavke za sistem upravljanja imovinom. Dodeljivanje opštinskih paketa podrške biće organizovano takođe na konkursnom principu, ali uz jednostavnije proceduralne zahteve u drugoj godini sprovođenja Programa.

Kako bi se podigli kapaciteti i svest o važnosti i perspektivama efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije, kroz ovu komponentu će biti realizovane regionalne obuke za upravljanje imovinom namenjene svim JLS u Srbiji.

Komponenta 2: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

U okviru druge komponente Programa, gradovi i opštine će biti podržani u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Predviđena podrška lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine sprovođenja Programa će biti realizovana na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu SKGO ima i posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji.

Na godišnjem nivou biće pripreman pregled i analiza Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu lokalnih samouprava, biće realizovane radionice i regionalne obuke, kao i pripreman paket dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu budžeta JLS. Kapitalno budžetiranje biće adresirano kao sastavni deo planskih procesa na lokalu, a podrška za programsko budžetiranje u okviru Exchange 5 obuhvata i horizontalne teme rodno odgovornog budžetiranja, kao i promocije izrade građanskih vodiča kroz budžet.

Pored ovoga, predviđena je i neposredna tehnička podrška za 12 lokalnih samouprava u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.

Kontakt:
Vladimir Zafirović, koordinator Komponente 1: vladimir.zafirovic@skgo.org
Aleksandar Marinković, koordinator Komponente 2: aleksandar.marinkovic@skgo.org 
Željko Krnetić, koordinator za komunikacije i vidljivost na Programu: zeljko.krnetic@skgo.org 

VESTI :

18.04.2018.

Radionice za programsko i kapitalno budžetiranje za osam JLS u okviru Exchange 5 Programa

13.12.2018.

Održana 45. skupština - Sombor na čelu SKGO

27.11.2018.

Prvi sastanak Mreže za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom SKGO

26.10.2017.

Izabrane lokalne samouprave za podršku u planiranju i programskom budžetiranju u okviru Programa Exchange 5 

26.9.2017.

Održane prezentacije poziva za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme Programa Exchange 5 

12.9.2017.

Regionalne prezentacije poziva za podnošenje predloga projekata - grant šema u okviru Programa Exchange 5

07.09.2017.

Regionalne radionice za podršku lokalnim samoupravama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. 

05.09.2017.

Raspisan poziv za podnošenje projekata u okviru Programa Exchange 5 - tema upravljanje imovinom na lokalnom nivou 

18.08.2017.
KONKURS ZA DIREKTNU TEHNIČKU PODRŠKU U PROCESU LOKALNOG PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA

26.06.2017.
REGIONALNE RADIONICE NA TEMU UPRAVLJANJA IMOVINOM NA LOKALNOM NIVOU U OKVIRU EXCHANGE 5 PROGRAMA

19.05.2017.
POČELA REALIZACIJA PROGRAMA EXCHANGE 5


KONKURSI:

Početak 31.01.2018 - 05.03.2018.

Poziv za izražavanje zainteresovanosti za: Identifikovanje stručnjaka/eksperata u oblastima u vezi sa upravljanjem imovinom na lokalnom nivou

Početak 15.01.2018 - Kraj 30.01.2018.

Izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za direktnu podršku lokalnim samoupravama u okviru komponente 2 Programa Exchange 5

Početak 05.09.2017 - Kraj 20.10.2017.

Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

Početak 18.08.2017 - Kraj 15.09.2017.
Konkurs za direktnu tehničku podršku u procesu lokalnog planiranja i programskog budžetiranja

 

PROGRAMSKI BUDŽET >>>

 

VIDEO:

Prezentacija poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Exchange 5 grant šeme 

Exchange 5 - Podrška Evropske unije lokalnim samoupravama za bolje upravljanje javnom svojinom  

 

 

PRETHODNE FAZE PROGRAMA: 

Preuzmite dokumente: Exchange 1.zip

Preuzmite dokumente: Exchange 2.zip

Preuzmite dokumente: Exchange 3.zip

Posetite link: Exchange 4