Komunalne delatnosti i energetika

Komunalne delatnosti su jedna od izvornih nadležnosti lokalne samouprave koje su proistekle iz Ustava i Zakona o lokalnoj samoupravi, i SKGO se u svom delovanju bavi: (1) razvojem i unapređenjem komunalnih usluga na lokalnom nivou, (2) upravljanjem i održivošću javnih komunalnih preduzeća, (3) troškovnom stranom pružanja komunalnih usluga i (4) međuopštinskom saradnjom u pružanju komunalnih usluga na lokalnom nivou. U oblasti komunalne energetike, SKGO se bavi pitanjima: (1) energetsko upravljanje u JLS, (2) potrošnja energije u javnim uslugama i (3) obnovljivi izvori energije.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom rudarstva i energetike, Ministarstvom zaštite životne sredine, Direkcijom za vode, Ministarstvom zdravlja, Republičkim statističkim zavodom, pokrajinskim sekretarijatima i drugim institucijama.


Zakonodavni okvir

Oblast komunalne delatnosti regulisana je Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o javnim preduzećima i nizom sektorskih zakona koji uređuju pojedine od 15 delatnosti definisane zakonskim okvirom.

Nadležnosti gradova i opština u oblasti energetike dolaze od odredbi Zakona o energetici, Zakona o efikasnom korišćenju energije, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Uloga jedinica lokalnih samouprava u oblasti energetike proistekla iz navedenih zakona je višestruka, a tiče se proizvodnje i distribucije toplotne energije, regulisanja tržišta toplotne energije, savetovanja građana u pogledu mera energetske efikasnosti, racionalnog gazdovanja energijom u javnim objektima i uslugama, kao i ko-finansiranja projekata energetske sanacije u stambenom sektoru.


Kako SKGO doprinosi unapređenju komunalne delatnosti i energetike

Kroz svoje aktivnosti i saradnju sa partnerskim organizacijama, naučnim institucijama i državnim organima, SKGO ulaže napor da unapredi lokalne kapacitete u oblastima komunalnih delatnosti i komunalne energetike. U pogledu izgradnje kapaciteta SKGO akcenat stavlja na primenu zakona, pogotovu u oblastima vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja komunalnim otpadom, ali i na planu izrade planova i programa komunalnih preduzeća, primene sistema energetskog menadžmenta, ugovaranja energetskih učinaka i prelaska na obnovljive izvore energije i njihovu primenu.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština i praćenja stanja i podrške definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor SKGO za komunalne delatnosti i energetiku i Mreža energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnostMreža za komunalne delatnosti.


Najvažniji prioriteti SKGO u narednom periodu u ovoj oblasti su:

  1. Dalji razvoj regulatornog okvira u oblasti komunalnih usluga i obezbeđivanje adekvatne zastupljenosti jedinica lokalne samouprave u ovim procesima;
  2. Stvaranje uslova za održivost komunalnih sistema kroz prikupljanje argumenata i zastupanje neophodnosti uvođenja jedinstvene metodologije za određivanje cena komunalnih usluga;
  3. Unapređenje međuopštinske saradnje kao preduslova za ekonomičnije, efikasnije i kvalitetnije pružanje komunalnih usluga;
  4. Dalji razvoj znanja i svesti o značaju unapređenju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, kako u javnom tako i u sektoru stanovanja i industrije;
  5. Dosledna primena sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou;
  6. Kreiranje mehanizama za finansiranje projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.