Komunalne delatnosti i energetika

Komunalne delatnosti ulaze u delokrug izvornih poslova gradova i opština, a ove nadležnosti proističu iz Ustava i Zakona o lokalnoj samoupravi. Zakonom o javnim preduzećima definisane su kao delatnosti od opšteg interesa, a Zakonom o komunalnim delatnostima uređuju se opšti uslovi i način obavljanja četrnaest komunalnih delatnosti.

Sa druge strane, nadležnosti jedinica lokalne samouprave u energetskom sektoru definisane su sistemskim zakonima, poput Zakona o planiranju i izgradnji, ali i sektorskim zakonima kao što je Zakon o energetici i Zakon o efikasnom korišćenju energije. Ovim propisima gradovima i opštinama data je važna, ali ipak ograničena uloga u energetskom sektoru, koja obuhvata proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom, potrošnju finalne energije u javnim zgradama i komunalnim servisima, kao i planiranje i izdavanje dozvola.

Učešćem u brojnim radnim grupama SKGO aktivno doprinosi stvaranju povoljnog regulatornog okvira za razvoj komunalnih delatnosti i komunalne energetike, uvek vodeći računa da interesi jedinica lokalnih samouprava budu adekvatno predstavljeni u dijalogu sa nacionalnim institucijama.

SKGO će se zalagati za dalji razvoj lokalnih komunalnih usluga, uključujući komunalne delatnosti i komunalnu energetiku, na ekonomski i ekološki održivim osnovama, uz racionalno i energetski efikasno gazdovanje resursima.