Sistem lokalne samouprave

SKGO učestvuje u izradi nacionalnih javnih politika i propisa, odnosno pruža podršku gradovima i opštinama prilikom implementacije novih propisa. U oblasti sistema lokalne samouprave prati se primena osnovnog pravnog okvira za lokalnu samoupravu koja obuhvata izborni sistem, funkcionisanje organa lokalne samouprave, građansku participaciju, mesnu samoupravu, rodnu ravnopravnost, prava nacionalnih manjina, antikorupciju, pravnu pomoć, zaštitu prava građana, javno informisanje, sistem međuopštinske saradnje, odnos lokalnih i viših nivoa vlasti, kao i funkcionisanje i organizaciju lokalne uprave, razvoj funkcije ljudskih resursa i obuka i usavršavanje službenika.

Propisi koji regulišu oblast sistema lokalne samouprave su sistemski zakoni među kojima se posebno izdvajaju Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaposlenima u AP i JLS, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o komunalnoj policiji i Zakon o javnim preduzećima.

Najvažniji prioriteti u radu SKGO, kada je reč o oblasti sistema lokalne samouprave, su intenziviranje procesa decentralizacije kroz jačanje lokalne samouprave uvećanjem poslova za koje su nadležne, povećanje efikasnosti administrativnog postupanja lokalne samouprave, reformisanje organizacije lokalne uprave, podrška daljem unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja lokalnih službenika, kao i podrška razvoju i uspostavljanju međuopštinske saradnje u sprovođenju poslova lokalne samouprave.

Ključne aktivnosti u narednom periodu su predlaganje novih rešenja za izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o zaposlenima u AP i JLS kao ključne sistemske zakone koje je potrebno reformisati i prilagoditi potrebama opštinskih/gradskih uprava/uprava gradskih opština, kao i dalje praćenje njihove implementacije.