Urbanizam, izgradnja i stanovanje

Kroz sve aktivnosti u oblasti urbanizma, stanovanja i izgradnje koje sprovodi,  SKGO se zalaže da svojim članicama, opštinama i gradovima,  pomogne da na svojim teritorijama stvore uslove za kvalitetniji život svih građana, bilo da je reč o izradi i usvajanju kvalitetnih urbanističkih planova, efikasnijem izdavanju građevinskih dozvola ili podršci razvoju održivog stanovanja.

Zakon o planiranju i izgradnji  i Zakon o stanovanju i održavanju zgrada samo su neki od propisa koji stvaraju pravni okvir u ovim dinamičnim oblastima. Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju je stalno radno telo SKGO koje prati sve inicijative za izmene pravnog okvira u ovim oblastima, dok za razmenu iskustava, praktičnih znanja i međusobnu komunikaciju služe Mreža načelnika za urbanizam, Mreža građevinskih inspektora i Mreža za GIS.

U oblasti urbanizma, SKGO se zalaže za donošenje kvalitetnih, integrativnih, inkluzivnih urbanističkih planova na lokalu, što podrazumeva snažniju ulogu opštinskih administracija u procesu pripreme planova i njihovo osposobljavanje za sprovođenje participacije svih zainteresovanih strana u procesu planiranja. SKGO podržava efikasnost u izdavanju građevinskih dozvola, i pruža podršku jedinicama lokalne samouprave da uspešno okončaju započete procese ozakonjenja objekata. U upravljanju građevinskim zemljištem i drugim resursima na lokalu, SKGO promoviše koncept korišćenja  lokalnog GIS-a kao efikasnog alata za te namene i okuplja sve zainteresovane gradove i opštine oko ove teme.

 SKGO se zalaže za jaču ulogu lokalne samouprave u obezbeđivanju stambene podrške, posebno najranjivijim društvenim grupama. Takođe, SKGO podržava gradove i opštine u njihovim aktivnostima koje pospešuju razvoj održivog stanovanja, posebno u aktuelnoj reformi načina održavanja stambenih zgrada.