Konkursi

Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, objavljujemo javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške, a koji obuhvata konkurse u tri različite oblasti, i to:

  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom planova razvoja u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i drugim primenljivim propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom srednjoročnih planova LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i drugim primenljivim propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u korisničkoj LS u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i primenom pristupa koji predstavljaju dobru praksu kapitalnog budžetiranja uz pridržavanje metodološkog koncepta shodno Uredbi o upravljanju kapitalnim projektima.

U okviru ovog javnog poziva, predviđena je i komplementarna podrška za uvođenje javnog budžetskog portala za 10 LS iz reda izabranih po navedenim konkursima, pri čemu će prednost imati LS obuhvaćene paketima podrške za kapitalne projekte.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Paket podrške LS, kao modalitet rada sa gradovima i opštinama, predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama, kreiran tako da, vođenjem kroz konkretan proces i pružanjem odgovarajuće stručne podrške, pomogne korisničkim LS i doprinese izgradnji njihovih kapaciteta. U tom smislu, LS izabrane u okviru predmetnog javnog poziva dobiće stručnu podršku za postizanje konkretnih ciljeva u skladu sa temom pojedinačnog konkursa kako je navedeno. Planirano trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci, a predviđeno je da će po svakom od 3 konkursa za podršku biti odabrano po 10 LS.

Konkursi u okviru objavljenog poziva namenjeni su svim gradovima i opštinama, uključujući i gradske opštine koje mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost matičnog grada, kako je obrazloženo u odeljku 3.1 Smernica za podnošenje prijava (Prilog 1). Pravo na podršku po bilo kojem od 3 predmetna konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta, a koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog javnog poziva. U skladu sa svojim potrebama i prioritetima, lokalne samouprave mogu podneti prijave u okviru jednog ili više konkursa obuhvaćenih pozivom, uz ograničenje da u okviru ovog javnog poziva ne mogu istovremeno konkurisati za podršku u izradi plana razvoja i podršku u izradi srednjoročnog plana.

Smernice za podnošenje prijava i dokumenta za prijavu (na ćiriličnom i latiničnom pismu) možete preuzeti u nastavku teksta.

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu SKGO do 23. marta 2022. godine.

U cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće organizovana dva onlajn informativna sastanka na kojima će biti predstavljene Smernice za podnošenje prijava kao i Obrasci za prijavljivanje i dati odgovori na pitanja učesnika - 1. i 3. marta 2022. godine. Učešće na onlajn informativnim sastancima se ostvaruju posredstvom pristupnih linkova, kako sledi:

U ime Programa EU Exchange 6, pozivamo lokalne samouprave da se prijave za podršku u okviru javnog poziva, imajući u vidu važnost pravilne i sveobuhvatne primene razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom za lokalne samouprave i za uspeh reformskih procesa na svim nivoima javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SKGO svakog radnog dana u periodu trajanja konkursa:

  • za podršku u izradi plana razvoja LS, putem telefona 064 870 3384 kao i elektronskom poštom na milica.railic@skgo.org
  • za podršku u izradi srednjoročnog plana LS, putem telefona 011 735 7961 kao i elektronskom poštom na jelena.plocic@skgo.org i
  • za podršku u unapređenju planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS, putem telefona 011 735 7966 kao i elektronskom poštom na anida.mujovic@skgo.org


Pozivno pismo - paketi EU E6.pdf

Konkursna dokumentacija na ćiriličnom pismu:
Prilog 1 Smernice za za podnosenje prijava po javnom Pozivu EU E6 -- cirilica.pdf
Prilog 2 Opis podrske EU_E6 - cirilica.pdf
Prilog 3.1. Obrazac za prijavu - izrada plana razvoja EU E6 - cirilica.docx
Prilog 3.2. Obrazac za prijavu - izrada srednjorocnog plana EU E6 - cirilica.docx
Prilog 3.3. Obrazac za prijavu - kapitalni projekti EU E6 - cirilica.docx
Prilog 4.1. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - plan razvoja-cirilica.docx
Prilog 4.2. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - srednjorocni plan - cirilica.docx
Prilog 4.3. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - kapitalni projekti - cirilica.docx

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju na ĆIRILIČNOM pismu EU_E6 >>>

Konkursna dokumentacija na latiničnom pismu:
Prilog 1 Smernice za za podnosenje prijava po javnom Pozivu EU E6 - latinica.pdf
Prilog 2 Opis podrske EU E6 - latinica.pdf
Prilog 3.1. Obrazac za prijavu - izrada plana razvoja EU E6 - latinica.docx
Prilog 3.2. Obrazac za prijavu - izrada srednjorocnog plana EU E6 - latinica.docx
Prilog 3.3. Obrazac za prijavu - kapitalni projekti EU E6 - latinica.docx
Prilog 4.1. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - plan razvoja-latinica.docx
Prilog 4.2. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - srednjorocni plan - latinica.docx
Prilog 4.3. Izjava o spremnosti za koriscenje PP - kapitalni projekti - latinica.docx

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentacija na LATINICNOM PISMU E6 1 >>>


Informativni sastanci

Prezentacija poziva >>>

Pitanja i odgovori >>> 


Ažurirani kalendar procesa:

U skladu sa dinamikom rada nadležnih Komisija za evaluaciju i selekciju i drugih upravljačkih tela Programa EU Exchange 6, i s’ obzirom na broj pristiglih prijava po pozivu za sva tri oglašena konkursa, predočavamo ažurirani okvirni kalendar za okončanje procesa izbora lokalnih samouprava i objavljivanje rezultata:

Okvirni kalendar Datum 
Aktivnost 
23. februar 
Raspisivanje konkursa
1. i 3. mart 
Onlajn informativni sastanci tokom kojih će detaljnije biti predstavljeni uslovi prijavljivanja za sve tri vrste ponuđene podrške
16. mart 
Rok za postavljanje pitanja o prijavi za podršku za koje će SKGO objavljivati odgovore na internet stranici
23. mart 
Krajnji rok za podnošenje prijava
28. mart – 1. april 
Administrativna provera ispunjenosti kriterijuma za konkurisanje
4 - 18. april 
Tehnička evaluacija podnetih prijava i selekcija LS – Prijave se detaljno analiziraju i rangiraju u skladu sa unapred usaglašenim sistemom bodovanja, u skladu sa procedurama objašnjenim u odeljku 3.6 Smernica za podnošenje prijava.
29. april
Informisanje lokalnih samouprava o rezultatima konkursa – Nakon izjašnjavanja Nadzornog odbora Programa, podnosioci prijava koji su učestvovali na konkursu biće obavešteni o rezultatima konkursa pisanim putem.


Unapred zahvaljujemo na strpljenju i koristimo priliku da se još jednom zahvalimo na iskazanom interesovanju svim lokalnim samoupravama koje su dostavile prijave po objavljenom Pozivu.